Gotahälsan - strategisk partner i arbetsmiljöarbetet


För framgång krävs att företagets arbetsmiljömål är kända, förankrade och accepterade i organisationen och att personalansvariga har kunskap om hur man skall verka och agera. Vi kan bidra i detta arbete och även verka genom handledning till personalansvariga.

Gotahälsan har stor erfarenhet inom systematiskt arbetsmiljöarbete och kan med de expertkompetenser som är knutna till oss på ett aktivt sätt, i nära samverkan med företagets ledning bidra i det främjande, förebyggande och rehabiliterande arbetsmiljöarbetet samt delta i utveckling, förankring och synliggörande av rutiner och arbetsmetoder inom området.

Som konsult utgår vi från de styrande dokument, policys och handlingsplaner som företaget använder. Vi kan även vara en partner i utformande, revidering, utveckling, förankring och synliggörande av policys och handlingsplaner.

För att utvecklingen av det strategiska arbetsmiljöarbetet skall röna framgång, är det viktigt att vi och företagsledningen har tydliga kommunikationskanaler med bestämda tidpunkter för avstämning och återrapportering.

Vi har inom organisationen egen forskningskompetens varför omvärlds- och forskningsbevakning har en framskjuten plats som inspirations- och utvecklingsverktyg inom verksamheten. Viktiga rön kan efter behov och önskemål delges muntligt, skriftligt eller via företagets intranet till berörda chefer och verksamheter.

Strategiska arbetsmiljöområden
  • Främjande (promotiva) åtgärder
  • Förebyggande (preventiva) åtgärder
  • Rehabiliterande (återställande) åtgärder
För att nå målen krävs
  • att företagshälsovården ges ansvaret som strategisk partner i det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • att företagshälsovården tillsammans med företaget gör en nulägesbeskrivning avseende koppling mellan arbetsmiljön, organisation och eventuella hälsorisker eller ohälsa
  • att företagshälsovården tillsammans med företaget och i enlighet med företagets rutiner och riktlinjer utarbetar förslag till åtgärder
  • att företagshälsovården tillsammans med företaget ges ansvaret att aktivt medverka till att beslutade förändringar förankras och genomförs

För framgång krävs att företagets arbetsmiljömål är kända, förankrade och accepterade i organisationen och att personalansvariga har kunskap om hur man skall verka och agera. Vi kan bidra i detta arbete och även verka genom handledning till personalansvariga.

Promotiva och preventiva åtgärder

Främjande och förebyggande arbetsmiljöarbete är den viktigaste komponenten för att bevara hälsa och motverka ohälsa hos medarbetarna. Lyckas man med detta skapas bättre förutsättningar för att företaget genom sina medarbetare kan utföra de tjänster som företagets kunder efterfrågar, på ett bra och kostnadseffektivt sätt.

Rehabiliterande åtgärder

Vi är väl förtrogna med de problem som sjukfrånvaro och långtidssjukskrivning innebär. För att påverka sjukskrivning och minska långtidssjukskrivningarna är det viktigt att företagshälsovården kommer in tidigt, oftast mycket tidigt i rehabiliteringsprocessen.  En tidigt insatt rehabilitering har större möjligheter att lyckas och vi kan koordinera och aktivt föra ärendet framåt, under hela rehabiliteringsprocessen tillsammans med berörd enhet och i enlighet med företagets rutiner och riktlinjer. Kontinuerlig rapportering (del- och slutrapportering) sker muntligt och/ eller skriftligt till uppdragsgivaren i varje enskilt fall och enligt överenskommelse avseende grupp av ärenden.  

Vi kan med vår bredd av kompetens och nätverk, vid behov tidigt i ett sjukdomsförlopp slussa individen vidare och till rätt enhet inom offentliga vårdens verksamheter.

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies