Medicinska kontroller 

Medicinsk kontroll är en medicinsk åtgärd som ingår i arbetsmiljöarbetet och kan vara läkarundersökning, hälsoundersökning eller biologisk provtagning för att mäta halterna i kroppen av ett ämne som kan finnas i arbetsmiljön.

Medicinska kontroller för företag

Gotahälsan kan hjälpa ditt företag med medicinska kontroller

Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren huvudansvaret för arbetsmiljön och ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Om arbetsgivaren vid riskbedömningen finner något som kan orsaka ohälsa, ska förebyggande åtgärder vidtas. Kvarstår risken kan arbetsgivaren ibland behöva erbjuda arbetstagarna en särskild medicinsk kontroll. Syftet med medicinska kontroller är att upptäcka tidiga tecken på ohälsa relaterat till arbetsmiljön och förebygga olycksfall i riskfyllda arbeten som exempelvis ställer stora krav på omdöme och uppmärksamhet. Kontrollerna ska även skydda särskilt känsliga personer samt kontrollera att arbetstagaren har tillräcklig fysisk eller psykisk förmåga för att utföra sina arbetsuppgifter.

Vaccinationer!

Behöver du råd om vilka vaccinationer du behöver eller vill ha mer information, vänligen kontakta oss.