Rehabilitering


Gotahälsan erbjuder en heltäckande rehabiliteringsservice och kan finnas med från tidig upptäckt till avslutning i rehabiliteringsärenden
Arbetsgivaren

Arbetsgivaren har ett omfattande ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning för sina anställda. Ansvaret regleras i arbetsmiljölagen, lagen om allmän försäkring och Arbetsmiljöverkets föreskrifter arbetsanpassning och rehabilitering. Enligt dessa lagar och föreskrifter ska arbetsgivaren har en organiserad anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet samt vidta de åtgärder som lagarna och föreskrifterna kräver. Arbetsgivaren ska ha policys och rutiner för hur man ska hantera frågor om sjukfrånvaro, arbetsplatsanpassning och rehabilitering.

Tecken på nedsatt arbetsförmåga och rehabiliteringsbehov kan föreligga innan sjufrånvaro uppstått, att tidigt upptäcka dessa tecken och tidigt sätta in åtgärder är lönsamt, både för arbetsgivare, arbetstagaren och samhället. För en framgångsrik arbetslivsinriktad rehabilitering är det viktigt att det görs en noggrann utredning utifrån de faktiska förhållandena på arbetsplatsen i relation till orsakerna till den nedsatta arbetsförmågan och att insatser för återgång i arbete klarläggs och genomförs så tidigt som det är medicinskt möjligt.

Medarbetaren

Medarbetaren har ett ansvar att medverka i sin egen rehabilitering.  Att aktivt medverka vid utredning och åtgärder samt lämna de uppgifter som behövs.

Rehabiliterings- och avstämningsmöte

Det finns två olika former av möten vid rehabiliteringsärenden, rehabiliteringsmöte och avstämningsmöte. Syftet med dessa möten är att:

 • Klarlägga hur medarbetarens arbetsförmåga ska kunna tas tillvara
 • Möjlighet till anpassningar
 • Möjlighet till deltidssjukskrivning
 • Klarlägga om det eventuellt är annat än sjukdom som orsakar frånvaro från arbetet

Avstämningsmöte
Avstämningsmöte är Försäkringskassans möte. De har för avstämningsmötet upprättat syfte och mål, ansvarig sammankallande, ansvarig för dokumentation och mycket annat. 

Rehabiliteringsmöte
Rehabiliteringsmöte är vanligtvis arbetsgivarens möte. Vid dessa medverkar inte Försäkringskassan.

Plan för återgång i arbete

Om arbetstagaren antas vara sjukskriven mer än 60 dagar skall arbetsgivaren, om möjligt i samråd med arbetstagaren, inom 30 dagar upprätta en plan för återgång i arbete (rehabiliteringsplan). Planen skall utformas så att den stödjer anpassnings- och rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och att den är lätt att följa upp för berörda (arbetsgivare, arbetstagare, facklig organisation). Planen ska kontinuerligt följas upp och anpassas av arbetsgivaren. 

Om det kan antas att arbetstagaren kan återgå helt i arbete inom 60 dagar behöver en plan inte upprättas, det räcker då att arbetsgivaren dokumenterar detta på lämpligt sätt. En fullständig plan behöver inte tas fram om det klart framgår att arbetstagarens hälsotillstånd är av sådan art att det är uppenbart att en återgång i arbete för tillfället inte är möjlig, inte ens med rehabiliterande åtgärder eller i de fall då det är uppenbart att arbetstagaren kan återgå helt i arbete utan några särskilda insatser liksom i de fall arbetstagaren inte förväntas kunna återgå i arbete, oavsett åtgärder. I dessa situationer räcker det att skälen dokumenteras i planen.

Frågor som kan bli aktuella att ta ställning till i en plan är bl.a. följande: 

 • Möjlighet till att arbeta viss tid (deltidssjukskrivning).
 • Anpassning av arbetsplatsen eller arbetsuppgifter.
 • Omplacering, tillfällig eller permanent.
 • Behov av arbetstekniska hjälpmedel.
 • Behov av utbildning/omskolning till andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren.
 • Behov av andra arbetsplatsinriktade rehabiliteringsinsatser som företagshälsovården eller annan leverantör av rehabiliteringstjänster kan tillhandahålla.
 • Hur kontakten med arbetsplatsen ska se ut under pågående sjukskrivning.
 • Vid vilka tider som insatser ska göras och hur arbetsgivare och arbetstagare ska följa upp planen.

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies