Psykisk ohälsa


Psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning

Psykiska diagnoser är nu den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Det totala antalet sjukskrivna ökar för varje år som går, en oroande och kostsam utveckling. Arbetslivet blir mer komplext och ohälsosamma levnadsvanor påverkar förmågan att hantera ett krävande arbetsliv. Arbetslivets omfattande förändring från industrisamhälle till tjänstesamhälle och den accelererande informationsteknologin och globaliseringen innebär att arbetslivet är mer komplext.

Utvecklingen gör att företag och organisationer är beroende av att de anställda mår bra, är engagerade och har en hållbar balans mellan arbete och fritid. Det ställer nya och ökade krav på arbetsgivaren när det gäller personalens hälsa. Insikter om ett gott ledarskap, en stimulerande och väl fungerande arbetsmiljö samt möjligheter att kombinera ett krävande arbete med återhämtning på fritiden är viktigt. 

På Gotahälsan ser den här problematiken dagligen. Vi kan erbjuda ditt företag ett än mer kraftfullt stöd, genom att erbjuda ett samlat grepp kring frågor som rör psykisk ohälsa och levnadsvanor. Vi arbetar evidensbaserat och följer de nationella riktlinjerna för "hälsoundersökningar via arbetsplatsen" respektive "psykisk ohälsa på arbetsplatsen". 

Riktlinjerna har tagits fram i ett unikt samarbete mellan forskare på Karolinska Institutet och praktiker inom företagshälsan. Riktlinjerna är ett led i företagshälsovårdens arbete med att sänka sjukfrånvaron och stärka hälsan i svenskt arbetsliv för att minska de personliga lidandet, minska kostnaderna för samhället och få ett mer konkurrenskraftigt näringsliv.

Förebygga och åtgärda psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige och står för omkring 40 procent av alla sjukfall. I dag finns forskning som visar vilka metoder som ger bäst resultat för att förebygga och åtgärda arbetsrelaterad psykisk ohälsa. 

Arbetsrelaterad psykisk ohälsa är depression, ångest, utmattningssyndrom och andra typer av stressrelaterade besvär. Att ohälsan är arbetsrelaterad betyder inte att det finns några enkla samband mel­lan arbetet och de psykiska besvären. Ofta är det en kombination av faktorer i arbetslivet och privatlivet som ligger bakom. Oavsett orsaken till besvären kan insatser från arbetsgivaren och företags­hälsan göra stor skillnad, både för individen och för arbetsförhållandena.

Att som arbetsgivare förebygga psykisk ohälsa
 • Se till att det finns tydliga och tillämpbara policydokument och riktlinjer om fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Det är väl känt att risken för psykisk ohälsa ökar om policy saknas eller inte följs. Cheferna har en nyckelroll för att det fö­rebyggande arbetet ska fungera och behöver stöd och utbildning för uppdraget.
 • Regelbunden kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön är ett bra verk­tyg om den genomförs med evidensbaserade metoder och vetenskapligt kva­litetssäkrade frågeformulär. Forskningen visar att kartläggning som följs upp enligt survey feedback-tekniken förbättrar ledarskap och organisationsklimat.
 • Förändring av arbetstider kan vara en viktig del av det förebyggande arbetet. Använd den kunskap som finns i dag om hur skiftarbetstider bör förändras så att medarbetarna mår bättre.
Att som arbetsgivare hantera om någon drabbas
 • Det är viktigt att du som arbetsgivare agerar snabbt när medarbetare drabbas av psykisk ohälsa. Tidiga arbetsplatsnära åtgärder så som förändring av arbets­tider och arbetsuppgifter har ofta bra effekt. De flesta som drabbas blir bra inom tre månader.
 • Se till att en arbetsmedicinsk utredning genomförs där funktion och arbets­förmåga utreds med problemlösningsbaserad samtalsmetodik. Med en sådan metodik deltar den anställde själv och kommer med förslag till lösningar. Utredningen kan ge svar på om individen kan erbjudas fortsatt stöd inom företagshälsan eller ska remitteras vidare.
 • Se till att verksamheten stöder första linjens chefer med kunskap och resur­ser för anpassningar och förändringar i arbetssituationen. Studier har också visat att psykoterapi (exempelvis KBT), stresshantering och insatser för bättre levnadsvanor kan ha god effekt men måste alltid ske tillsammans med insatser på arbetsplatsen.
Gotahälsans roll
 • Vi har kunskap om hur arbetet påverkar hälsan
 • Vi har eller skapar oss kunskap om arbetsplatsen
 • Vi har kunskap om effektiva åtgärder och möjligheten att arbeta på arbetsplatsen
 • Vi har möjligheten att arbeta i nära kontakt med och på uppdrag av arbetsgivaren
Vi arbetar evidensbaserat
 • Med kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade metoder som bygger på bästa tillgängliga kunskap.
 • Vi har ett strukturerat arbetssätt som ger kända effekter.
 • Vi har möjlighet att arbeta mer förebyggande och främjande genom att engagera arbetsplatsen och öka medarbetarnas delaktighet och ansvar.
 • Vi har en multidisciplinär kompetens med tvärprofessionellt teamarbete.

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies