Medicinsk kontroll - nattarbete


Lagstadgad undersökning av nattarbetande arbetstagare och som regleras i AFS 2019:3.

Arbetsgivare skall anordna medicinska kontroller för de arbetstagare som kommer att sysselsättas eller sysselsätts i nattarbete.

Undersökning skall ske
 • Innan arbetstagaren sysselsätts i nattarbete vid nyanställning
 • Inom 3 månader om byte sker från dagarbete till nattarbete
 • Inom 3 månader om byte sker från dagarbete till skiftarbete där nattarbete ingår
 • Återkommandef
  • ör arbetstagare under 50 år, med högst 6 års mellanrum efter att nattarbete har påbörjats
  • för arbetstagare som har fyllt 50 år, med högst 3 års mellanrum efter att nattarbete har påbörjats.
Nattarbete

Med nattarbetande avses den som 

 • Normalt utför minst 3 timmar av sitt arbetspass mellan klockan 22.00 och 06.00
 • Troligen kommer att fullgöra minst en tredjedel av sin årsarbetstid mellan klockan 22.00 och 06.00

Kravet gäller inte för den som under ett år har en eller flera anställningar med nattarbete, där anställningstiden totalt understiger 3 månader.

Besvär som kan uppstå

Människans naturliga dygnsrytm styrs av ljuset, och innebär aktivitet under dagen, och sömn under natten. Olika personer behöver olika mycket sömn. Sömnbehovet varierar mellan 6–9 timmars sömn per dygn.  

Enstaka dygn med kortare sömn, har marginell inverkan på vakenhet och prestation. Längre episoder med förskjuten dygnsrytm, exempelvis vid långvarigt nattarbete, kan orsaka sömnstörningar och bidra till ohälsa som högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar, mag-tarmbesvär och diabetes typ 2. Risken stiger med ökande ålder. Det finns studier som pekar på att det också finns en ökad risk för vissa cancerformer.  

Trötthet, och risken för olyckor är normalt som störst mellan klockan 03–05.

Omfattning
 • Hälsodeklaration
 • Sömndeklaration
 • Blodtryckskontroll
 • Läkarundersökning med
  • genomgång av tidigare och nuvarande arbetsförhållanden
  • sociala förhållanden
  • tidigare och nuvarande sjukdomar
  • läkemedelsanvändning och tobaksbruk
  • alkohol- och drogvanor
  • bedömning om arbetstagaren löper risk för ohälsa i samband med nattarbete
  • bedömning avseende samband mellan eventuella besvär och arbetstagarens aktuella arbetssituation.
Tillägg
 • EKG
 • Kontroll av blodvärde
 • Kontroll av blodfetter (kolesterol, HDL, LDL, triglycerider)
 • Kontroll av blodsocker
Målgrupp
 • Alla anställda som arbetar natt
Syfte
 • Minska riskerna för arbetstagare att drabbas av hälsostörningar till följd av nattarbete
Återkoppling

Arbetstagaren

 • Information om resultatet av den medicinska kontrollen  
 • Övrig information och råd som resultatet av den medicinska kontrollen ger anledning till
 • Intyg (kopia)

Arbetsgivaren

 • Information om eventuella tecken på samband mellan ohälsa, generellt eller individuellt, och faktorer i arbetsmiljön, och om möjligt förslag på åtgärder 
 • I den mån sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar det, få information om bedömning och resultat, i en form som kan användas i det fortsatt systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Intyg (original)

Den som fått problem med hälsan pga. nattarbete bör inte fortsätta att arbeta nattetid. Förflyttning eller omplacering till annat arbete eller dagskift kan krävas, men bedömningen måste göras individuellt. Enligt föreskrifterna har arbetsgivaren ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering.

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies