Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Medicinsk kontroll - kvarts (fibrosframkallande damm)


Lagstadgad undersökning och som regleras i AFS 2019:3

Arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg för de arbetstagare som, enligt en exponeringsbedömning enligt 7 § andra stycket 4 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kvarts – stendamm i arbetsmiljön, kommer att sysselsättas eller sysselsätts i ett arbete

 • Där halten respirabelt damm* av kvarts eller kristobalit i luften uppgår till minst halva gränsvärdet, och 
 • Arbetet pågår under mer än 20 timmar per vecka under sammanlagt minst 3 månader per år.

*Respirabelt damm = de dammpartiklar som kan andas in och är så små att de når längst ner i luftvägarna

Undersökning skall ske  
 • Innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet
 • Återkommande med högst 3 års mellanrum
 • Tidigare om det framgår av tjänstbarhetsintyget
Allmänt

Kvarts – kiseldioxid (SiO2) – är ett av de vanligaste mineralen i jordskorpan och ingår i granit, gnejs och sandsten. Kvartsdamm bildas vid

 • Brytning/krossning/hantering av sten
 • Bearbetning av betong/tegel/puts/murbruk
 • Gjutning med kvartssand inom stålverk/gjuterier
 • Sandblästring
 • Stenläggning
 • Rivningsarbeten
 • Bearbetning av mark, till exempel tunneldrivning
Fibrosframkallande damm tas upp i kroppen via

Luftvägarna. Inandning av damm, som innehåller fibrosframkallande partiklar, är den vanligaste exponeringsvägen. Kvartspartiklar, som fastnar i alveolerna, kapslas in i bindväven.

Besvär som kan uppstå
 • Kvarts kan orsaka en särskild form av lungfibros – silikos
 • Personer med utvecklad silikos har en ökad risk för lungcancer
 • Stark misstanke finns om att KOL kan initieras, och även förvärras, vid exponering för kvarts.
Undersökningen omfattar
 • Hälsodeklaration
 • Läkarundersökning med
  • genomgång av tidigare och nuvarande arbetsförhållanden, med särskild inriktning på exponering för fibrosframkallande- eller annat hälsofarligt damm
  • tidigare och nuvarande sjukdomar, med särskild inriktning på lungsjukdom
  • läkemedelsanvändning och tobaksbruk
 • Somatiskt/ kroppsligt status avseende hjärta och lungor
 • Spirometri (lungfunktionstest)
 • Lungröntgen (se nedan)
 • Bedömning om arbetstagaren löper risk för ohälsa i samband med arbete med asbest 
 • Bedömning avseende samband mellan eventuella besvär och arbetstagarens aktuella arbetssituation
Tillägg
 • EKG
 • Kontroll av blodvärde 
 • Kontroll av blodfetter (kolesterol, HDL, LDL, triglycerider) 
 • Kontroll av blodsocker
Lungröntgen

Lungröntgen skall ske

 • Innan arbetstagaren sysselsätts i arbete
 • Efter 9 år, det vill säga i samband med den fjärde läkarundersökningen
 • Därefter vart sjätte år, det vill säga i samband med varannan läkarundersökning, om inte övriga undersökningsfynd föranleder tätare kontroller
Målgrupp
 • Alla anställda som exponeras för asbest
Syfte
 • Minska riskerna för arbetstagare att drabbas av hälsostörningar till följd av asbest
Tjänstbarhetsintyg

Tjänstbarhetsintyg utfärdas för de arbetstagare där en bedömning, som grundas på läkarundersökningen, visar att arbetet i nuläget inte ger ohälsa, eller kan misstänkas ge en ökad risk för ohälsa.

Tjänstbarhetsintyg kan inte utfärdas för

 • Arbetstagaren har en diagnos (enligt ICD-10) eller hälsotillstånd, som innebär en ökad risk för fibrosutveckling i lungorna
Återkoppling och tjänstbarhetsintyg

Arbetstagaren

 • Information om resultatet av den medicinska kontrollen  
 • Övrig information och råd som resultatet av den medicinska kontrollen ger anledning till 
 • Tjänstbarhetsintyg (kopia)

Arbetsgivaren

 • Information om eventuella tecken på samband mellan ohälsa, generellt eller individuellt, och faktorer i arbetsmiljön, och om möjligt förslag på åtgärder 
 • I den mån sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar det, få information om bedömning och resultat, i en form som kan användas i det fortsatt systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Tjänstbarhetsintyg (original)

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies