Medicinska kontroller


Gotahälsan kan hjälpa Ditt företag med de medicinska kontroller

Den 1 november 2019 upphörde föreskrifterna från 2005 om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6) och ersattes av nya och omarbetade föreskrifter (2019:3). Föreskrifterna innehåller regler om arbetsmiljörelaterade medicinska kontroller, hur och när kontrollerna ska ske eller bör anordnas, hur resultaten hanteras med mera. De nya föreskrifterna innebär bland annat att medicinska kontroller införs för handintensivt arbete och vid kvicksilverexponering.

Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren huvudansvaret för arbetsmiljön och skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Samverkan med de anställda är nödvändig och de anställda har också ett ansvar för att målet om en bra arbetsmiljö med friska medarbetare skall uppnås. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:01, förklarar hur arbetsgivaren skall uppfylla sitt ansvar. Andra föreskrifter kompletterar arbetsmiljölagen och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Expertkunskap utifrån är ofta nödvändig för att bedöma de fysiska och psykiska risker som kan finnas och för att föreslå åtgärder. När hjälp anlitas externt, exempelvis från företagshälsovården, skall den få information om vad som kan påverka arbetstagarnas säkerhet och hälsa.

Om arbetsgivaren vid riskbedömningen, som enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete skall göras, finner något som kan orsaka ohälsa, skall förebyggande åtgärder vidtas. Kvarstår risken, kan arbetsgivaren ibland behöva erbjuda arbetstagarna en särskild medicinsk kontroll. 

Medicinsk kontroll 

Medicinsk kontroll är en medicinsk åtgärd som ingår i arbetsmiljöarbetet och kan vara läkarundersökning, hälsoundersökning, provtagning för att mäta halterna i kroppen av ett ämne (exempelvis bly) som kan finnas i arbetsmiljön, så kallad biologisk provtagning.

  Syftet med medicinska kontroller
  • Att upptäcka tidiga tecken på ohälsa relaterat till arbetsmiljön 
  • Att skydda särskilt känsliga personer 
  • Att kontrollera att arbetstagaren har tillräcklig fysisk eller psykisk förmåga för att utföra sina arbetsuppgifter 
  • Att förebygga olycksfall i riskfyllda arbeten som till exempel ställer stora krav på omdöme och uppmärksamhet  
  De viktigaste ändringarna i förhållande till föreskrifterna från 2005 (AFS 2005:6) är
  • Att medicinska kontroller vid handintensivt arbete införs 
  • Att medicinska kontroller med tjänstbarhetsbedömning införs vid kvicksilverexponering 
  • Att läkarundersökning vid arbete med armerad esterplast utgår 
  • Att nya gränser och intervaller för provtagning av blyhalten i blod införs 
  • Att definitionen på nattarbete anpassas till bestämmelserna i EU-direktivet och arbetstidslagen 
  • Att tillämpningsområdet vid klättring med stor nivåskillnad utvidgas 
  • Att krav på att sända in uppgifter till Arbetsmiljöverket upphävs 
  • Att beställningsprocessen för de medicinska kontrollerna ska dokumenteras 
  • Att struktur, språk och koppling till andra föreskrifter förtydligas 
  • Att ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och den medicinska expertisen förtydligas 

  Yrkesgrupper som kan komma att omfattas av de nya föreskrifterna kan bland annat vara 

  • Lokalvårdare
  • Montörer
  • Slaktare 
  • Arbete vid löpande band

  Dessa arbeten innehåller moment som innebär snabba handledsrörelser med kraft och som kan öka risken för belastningsskador i händer, armbåge och nacke om de inte genomförs på ett säkert och hälsosamt sätt.       

  Gotahälsan AB
  Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
  Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
  Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies