Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)


Arbetsmiljöarbetet är en systematisk och ständigt pågående process. 

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och är skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall, inte minst i de fall arbetstagaren arbetar ensam. Det innebär bla att personalen ska känna till vilka risker som kan finnas och hur dessa kan undvikas. I arbetsgivarens ansvar ingår även att se till att maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar underhålls. Arbetsgivaren har alltid ansvaret men kan fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet. 

Chefens ansvar

Det normala är att varje chef har till uppgift att ansvara för arbetsmiljön inom sitt chefsområde, varför man som chef måste känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gälle på arbetsplatsen. Normalt är det också chefen som har rätt att avbryta arbetet om det skulle vara farligt. Det finns flera exempel på att domstolar har ansett att chefer är straffrättsligt ansvariga för olycksfall inom sina områden. Detta även om företagsledningen inte uttryckligen sagt att de skulle sköta om arbetsmiljön. Det har räckt med att de har blivit utsedda till chefer med totalansvar för en avdelning eller en fabrik. Därmed har de enligt domstolen också automatiskt fått ett ansvar för att gällande lagstiftning om arbets­miljön följs inom avdelningen eller fabriken

Skyddsombudets/ arbetsmiljöombudets ställning

Den svenska arbetsmiljölagstiftningen bygger på att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och samverkar med sina arbetstagare för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Arbetstagarnas representant är skyddsombudet, eller arbetsmiljöombudet som det också kallas. Ett skyddsombud är en facklig för­troendeman, som är vald för att ta tillvara sina arbetskamraters intressen i arbetsmiljöfrågor. Skydds­ombudet har därför fått rätt att till exempel begära besked av arbets­givaren, att kräva ingripande av Arbetsmiljöverket eller att stoppa arbetet. Skyddsombudet har aldrig något ansvar för arbetsmiljön. Det ansvaret vilar på arbetsgivaren .

Skyddskommittén/ arbetsmiljökommittén

På arbetsplatser med minst 50 anställda skall det enligt arbetsmiljölagen finnas en skyddskommitté/ arbetsmiljökommitté. Men det kan även finnas på mindre arbetsplatser om de anställda begär det. Skyddskommittén/ arbetsmiljökommittén består av representanter från både arbetsgivar­en och arbetstagarna.Minst ett skyddsombud ska ingå. Kommittén bör träffas minst var tredje månad och delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet och följa arbetets genomförande. Skyddskommittén kan vara ett stöd och en hjälp för arbetsgivaren, men kan inte överta hans ansvar. Exempel på frågor som skyddskommittén kan ta upp är företagshälsovård, användning av farliga ämnen, arbetsmiljöutbildning och rehabilitering. Gruppen ska också vara med och diskutera eventuella förändringar av lokaler, arbetsmetoder och organisation.

Fokus organisatorisk och social arbetsmiljö

Med målet att minska den arbetsrelaterade ohälsan trädde Arbetsmiljöverket nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft den 31 mars 2016. I föreskriften förtydligas vikten av dialog mellan ledning och medarbetare för att uppmärksamma risker såsom kränkande särbehandling och ohälsosam arbetsbelastning på arbetsplatsen.

Brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön orsakar ohälsa hos många arbetstagare i Sverige. Antalet anmälda arbetssjukdomar som beror på de här orsakerna har ökat med drygt 70 procent sedan år 2010. Alltför mycket arbete eller för hög arbetstakt och problem i relationer på arbetsplatsen, som samarbetsproblem och mobbning, är exempel på vad som ligger bakom den här typen av arbetssjukdomar. 

För att vända utvecklingen behöver arbetsgivare prioritera arbetsmiljöarbetet ännu mer. Minskad arbetsrelaterad sjukdom är bra både för den enskilde medarbetaren, men också för arbetsgivaren och för samhället. 

Ohälsan drabbar individen, men orsakerna finns främst i hur arbetet organiserats och i det sociala samspelet på arbetsplatsen. Genom att kartlägga risker och vidta åtgärder (systematiska arbetsmiljöarbete) kan ohälsan förebyggas.

Enligt den nya föreskriften ska arbetsgivaren ansvara för att
  • Arbetstagarna inte får en ohälsosam arbetsbelastning. Resurserna ska anpassas efter kraven i arbetet. Att ge möjlighet till återhämtning, ändra arbetssätt eller ändra prioriteringsordning är exempel på hur arbetsgivaren kan arbeta förebyggande.
  • Arbetstidernas förläggning inte leder till ohälsa. Risk för ohälsa finns till exempel vid skiftarbete, nattarbete, delade arbetspass och förväntningar på att ständigt vara nåbar. Redan i planeringen behöver arbetsgivaren uppmärksamma detta, och även se till att det finns tid för återhämtning.
  • Klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen, till exempel i en policy, och att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras, till exempel hur och var de utsatta snabbt ska få hjälp.

Chefer har en viktig roll i att skapa en bra social och organisatorisk arbetsmiljö. Föreskriften ställer därför krav på att chefer och arbetsledare ska ha kunskaper i hur ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling förebyggs och hanteras. Arbetsgivaren ska också sätta upp mål för att främja en god social och organisatorisk arbetsmiljö.

Företagshälsovården

Företagshälsovården är ett expert­ organ som ska hjälpa arbetsgivaren att skapa en bra arbetsmiljö och att förebygga olyckor och sjukdom. Företagshälsovården arbetar som konsult och utför de uppdrag som den får av arbetsgivaren eller skydds­kommitten. Företagshälsovården har inte något ansvar för att even­tuella brister rättas till. Den kan hjälpa till att upptäcka dem, men det är arbetsgivaren som ska ta bort risker och rätta till brister.

Skyddsingenjören och företagets skyddstjänst

Även  dessa  är experter  som ska hjälpa  arbetsgivaren  att skapa  en god arbetsmiljö. De ska vara kunniga  i arbetsmiljöfrågor  och ska hjälpa  till att leta fram bristerna i arbetsmiljön och att hitta bra lösningar på dem. Ansvaret för att lös­ningarna kommer till stånd ligger på arbetsgivaren.

Arbetsmiljöverkets uppgifter

Arbetsmiljöverket ska övervaka arbetsmiljön och göra inspektioner på arbetsplatserna. Arbetsmiljö­verket är inte ansvarig för arbetsmiljön. Den ska bara kontrollera att arbetsgivaren sköter sig.

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies