Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Arbetsförmågebedömning


Beskrivning

Förmågan att utföra det arbete man anställts för kan förändras, exemplevis pga sjukdom eller skada. Arbetsgivaren kan då behöva låta medarbetaren genomgå en arbetsförmågebedömning för att få underlag som gör det möjligt att fatta beslut om vilken åtgärd som är mest lämplig för att undvika eller förkorta eventuell sjukskrivning. Arbetsförmågebedömningen görs vanligen mot medarbetarens ordinarie arbete men ibland även gentemot andra arbeten hos arbetsgivaren.  För att bedöma en medarbetares arbetsförmåga krävs en nära samverkan mellan företagshälsovården, arbetsgivaren och medarbetaren för att tydliggöra medarbetarens resurser i förhållande till vilka krav arbetet ställer på medarbetaren.

Syfte
 • Att utreda medarbetarens arbetsförmåga i förhållande till arbetets krav
 • Att förse arbetsgivaren med underlag för beslut om vilka åtgärder som är mest lämpliga
 • Att, om möjligt, förhindra sjukskrivning
 • Att, om möjligt, förkorta sjukskrivning
 • Att, vid behov, föreslå rehabiliteringsåtgärder
 • Att, vid behov, föreslå arbetsanpassningsåtgärder
Omfattning
 • Genomgång av syftet med arbetsförmågebedömningen
 • Genomgång av målbilden
 • Genomgång av aktuellt arbete, arbetsuppgifter och skattade förmågor i ordinarie arbete.
 • Genomgång av eventuell sjukskrivning och frånvarostatistik
 • Genomgång av eventuell medicinsk dokumentation (journalhandlingar)
 • Genomgång av eventuella rehabiliteringsinsatser
 • Fysioterapeutisk undersökning och bedömning/ TIPPA
 • Medicinsk undersökning och bedömning
 • Psykologisk undersökning och bedömning

Efter utförd utredning sammanvägs de olika delmomenten och omfattar en genomgång av arbetsförmågan avseende fysiska, psykiska och psykosociala funktioner. Bedömningen innehåller även en prognos och värdering av medarbetarens rehabiliteringsförutsättningar. Återkoppling och sammanställning sker både gentemot personen som berörs och dess arbetsgivare.

Fysioterapeutisk undersökning och bedömning

Bedömningen sker enligt en standardiserad modell (TIPPA). Modellen har utvecklats i kliniskt arbete under åren 1996 – 2004 vid Arbetsrehabiliteringscentrum i Primärvården i Göteborg. Det är ett instrument för kartläggning och bedömning av Individens fysiska förmåga i utvalda vardagsaktiviteter samt individens egen bedömning av sin aktuella fysiska förmåga. TIPPA består av fyra variabler: 

 • Individens bedömning av sin aktuella fysiska förmåga.
 • Bedömning av individens aktuella fysiska förmåga, i nio aktiviteter, av sjukgymnast.
 • Individens skattning av sin upplevda ansträngning.
 • Bedömning av smärtbeteende av fysioterapeut.

Smärtan mäts på en VAS-skala före och efter testet. Testresultaten sammanställs och visas som en profil för såväl kvinnor som män. Fysioterapeuten, som utfört testet, gör också en sammanfattande bedömning efter genomförd test. Genom att använda TIPPA kan man relativt snabbt screena av individens fysiska styrkor och svagheter. TIPPA kräver inte någon avancerad utrusning. Observera att TIPPA mäter aktuell fysisk förmåga generellt i ett urval av aktiviteter, inte mot något speciellt arbete. Testinstrumentet är utvecklat av leg. sjukgymnast Minaj Misshagi-Wedefalk. För att få använda instrumentet behöver man vara leg. sjukgymnast/ fysioterapeut och ha genomgått en heldagskurs.

Läkarundersökning och bedömning

Den medicinska utredningen belyser såväl medicinska, fysiologiska som psykiska och psykologiska aspekter med fokus på funktioner och styrkor. Vid behov ingår kroppslig (somatisk) och neurologisk undersökning.

Läkaren och tillika teamledaren gör, efter att samtliga i teamet gjort sin bedömning, en skriftlig sammanställning där fysiska och/ eller psykiska begränsningar i förhållande till ordinarie arbete diskuteras liksom i vilken grad funktionsnedsättningen påverkar arbetsförmågan, prognos samt behov av anpassningar och medicinsk respektive arbetslivsinriktad rehabilitering.

Psykologisk undersökning och bedömning

Den psykologisk utredningen är omfattande och belyser ett flertal psykologiska och kognitiva områden. Vid specifika frågeställningar kan utredningen ytterligare riktas. I utredningen ingår

 • Klinisk bedömningsintervju
 • Bedömning av depression och ångest (förekomst och grad)
 • Bedömning av kris och psykologiskt trauma (förekomst och grad)
 • Bedömning av utmattningssyndrom (förekomst och grad)
 • Bedömning av kognitiv profil

Efter avslutad undersökning och bedömning ges en kort återkoppling till medarbetaren innan den skriftliga återkopplingen skrivs, vilken innehåller:

 • Testresultat
 • Sammanfattande psykologisk bedömning
 • Rekommendationer och prognos
Tidsåtgång
 • Bedömning hos fysioterapeut tar ca 3,5 timmar
 • Bedömning hos läkare tar ca 3,5 timmar
 • Bedömning hos psykolog tar ca 4,5 timmar

Inklusive skriftlig redovisning tar en arbetsförmågebedömning ca 12 timmar.

Rapport

Arbetsförmågebedömningen resulterar i en skriftlig rapport med ett utlåtande om aktuella besvär och svårigheter, möjligheter och förmågor. Vidare görs en bedömning av hur och i vilken grad arbetsförmågan är påverkad, prognos, rehabiliteringsförutsättningar samt ges åtgärdsförslag. Rapporten skickas till arbetsgivaren liksom till medarbetaren. Vi ser det som en fördel om innehållet i rapporten delges vid ett gemensamt möte med samtliga parter. 

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala och Vetlanda
Copyright © 2016 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies