Medicinsk kontroll - syntetiska oorganiska fibrer (fibrosframkallande damm)


Lagstadgad undersökning och som regleras i AFS 2019:3

Arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg för de arbetstagare som kommer att sysselsättas eller sysselsätts i arbete med syntetiska oorganiska fibrer, vilka  omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrifter, och där arbetstagaren exponeras i mer än 50 timmar per kalenderår. Det gäller

 • Eldfasta keramiska fibrer
 • Specialfibrer
 • Kristallina fibrer

Undantag

Verksamheter där material som innehåller mindre än 5 viktprocent syntetiska oorganiska fibrer hanteras. Krav på medicinska kontroller gäller inte för arbete med stenull, mineralull eller glasull.

Undersökning skall ske  
 • Innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet
 • Återkommande med högst 3 års mellanrum
 • Tidigare om det framgår av tjänstbarhetsintyget
Allmänt

Syntetiska oorganiska fibrer används som isoleringsmaterial i hus, på bromsbeläggningar, i glasfiberarmerad plast med mera. Krav på medicinska kontroller gäller inte för arbete med stenull, mineralull eller glasull.

Dammpartiklars hälsoeffekter bestäms av ett antal egenskaper som storlek, form, beståndsdelar, biotillgänglighet och biobeständighet. Partiklar större än ca 5 µm kan orsaka irritation i hud, ögon och övre luftvägar medan partiklar mindre än ca 5 µm kan tränga djupare ner i luftvägarna och bli kvar (deponeras) i de minsta luftrören och lungblåsorna (alveolerna). Kroppen reagera normalt med inflammation på främmande material som deponeras i lungvävnad. Detta är akuta försvarsmekanismer och i regel av övergående slag. Vid långvarig eller upprepad exponering kan mer bestående reaktioner uppkomma såsom bindvävsomvandling i lungvävnad och tumörer. Hur länge partiklarna blir kvar i vävnaden bestäms till stor del av deras form och kemiska sammansättning. Flimmerhåren i luftvägarna är viktiga för att avlägsna deponerat damm och fibrer och transportera dessa till svalget där det mesta sväljs. Personer som röker eller besväras av astma kan få betydande svårigheter med irritation från damm i yrket. Exempel på sådana yrken är byggnadsarbetare, elektriker och isolerare. Andra effekter är hudirritation pga. direktkontakt med damm och undviks med lämplig skyddsklädsel. Personer med ökad benägenhet för eksem, t.ex. atopiskt eksem (torr, fjällande, irriterad hud), kan få betydande svårigheter vid damm exponering.

Fibrosframkallande damm tas upp i kroppen via

Luftvägarna. Inandning av damm, som innehåller fibrosframkallande partiklar, är den vanligaste exponeringsvägen. Syntetiska oorganiska fibrer kan fastna i de minsta lungblåsorna (alveolerna), och mycket talar för att de även kan transporteras vidare.

Inandningsluften kommer in i lungorna via luftstrupen som en bit nedanför struphuvudet, delar upp sig i två huvudgrenar (huvudbronker), en till vardera lungan. Dessa delar sedan upp sig grenlikt i allt tunnare rör (bronker), allt längre ut i lungvävnaden. De tunnaste grenarna är mindre än 2 millimeter och avslutas i "klasar" med lungblåsor, alveoler. En vuxen människa har omkring 700 miljoner alveoler, och det är i dessa som gasutbytet sker. Lungblåsorna är omgivna av ett tätt nätverk av hårfina blodkärl (kapillärer) med tunna väggar som leder blodet förbi alveolernas tunna membran. Här tar blodet upp syre från inandningsluften och avger samtidigt den koldioxid som bildats vid ämnesomsättningen i kroppens celler.

Besvär som kan uppstå
 • Lungfibros (bindväv i lungan)
 • Pleuraplack, förtjockning av lungsäcken
 • Stark misstanke finns om att även tumörsjukdomar kan utvecklas, precis som vid asbestexponering.
Undersökningen omfattar
 • Hälsodeklaration
 • Läkarundersökning med
  • genomgång av tidigare och nuvarande arbetsförhållanden, med särskild inriktning på exponering för fibrosframkallande- eller annat hälsofarligt damm
  • tidigare och nuvarande sjukdomar, med särskild inriktning på lungsjukdom
  • läkemedelsanvändning och tobaksbruk
 • Somatiskt/ kroppsligt status avseende hjärta och lungor
 • Spirometri (lungfunktionstest)
 • Lungröntgen (se nedan)
 • Bedömning om arbetstagaren löper risk för ohälsa i samband med arbete med syntetiska oorganiska fibrer 
 • Bedömning avseende samband mellan eventuella besvär och arbetstagarens aktuella arbetssituation
Tillägg
 • EKG
 • Kontroll av blodvärde 
 • Kontroll av blodfetter (kolesterol, HDL, LDL, triglycerider) 
 • Kontroll av blodsocker
Lungröntgen

Lungröntgen skall ske

 • Innan arbetstagaren sysselsätts i arbete
 • Efter 9 år, det vill säga i samband med den fjärde läkarundersökningen
 • Därefter vart sjätte år, det vill säga i samband med varannan läkarundersökning, om inte undersökningsfynd föranleder tätare kontroller
Målgrupp
 • Alla anställda som exponeras för syntetiska oorganiska fibrer
Syfte
 • Minska riskerna för arbetstagare att drabbas av hälsostörningar till följd av syntetiska oorganiska fibrer
Tjänstbarhetsintyg

Tjänstbarhetsintyg utfärdas för de arbetstagare där en bedömning, som grundas på läkarundersökningen, visar att arbetet i nuläget inte ger ohälsa, eller kan misstänkas ge en ökad risk för ohälsa.

Tjänstbarhetsintyg kan inte utfärdas för

 • Arbetstagaren har en diagnos (enligt ICD-10) eller hälsotillstånd, som innebär en ökad risk för fibrosutveckling i lungorna. Lungfibros är en kronisk sjukdom som kännetecknas av ärrbildning - fibros - i och mellan de små lungblåsorna, alveolerna. Ärrbildningen orsakar ihållande hosta, andfåddhet och återkommande lunginfektioner. 
Återkoppling och tjänstbarhetsintyg

Arbetstagaren

 • Information om resultatet av den medicinska kontrollen  
 • Övrig information och råd som resultatet av den medicinska kontrollen ger anledning till 
 • Tjänstbarhetsintyg (kopia)

Arbetsgivaren

 • Information om eventuella tecken på samband mellan ohälsa, generellt eller individuellt, och faktorer i arbetsmiljön, och om möjligt förslag på åtgärder 
 • I den mån sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar det, få information om bedömning och resultat, i en form som kan användas i det fortsatt systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Tjänstbarhetsintyg (original)

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies