Medicinsk kontroll - rök- & kemdyk


Lagstadgad obligatorisk undersökning och som regleras i AFS 2019:3

Arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg för arbetstagare som kommer att sysselsättas eller sysselsätts i arbete med rök- eller kemdykning. 

Undantag
Kravet att anordna medicinsk kontroll
 gäller inte arbetstagare som endast förväntas utföra insatser som innebär måttlig fysisk ansträngning eller belastning.

Undersökning skall ske
 • Innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet
 • Återkommande med högst 12 månaders mellanrum
 • Tidigare om det krävs av tjänstbarhetsintyget
 • Om arbetstagaren råkat ut för olycksfall, sjukdom eller annan händelse som kan leda till en ökad risk för ohälsa eller olycksfall i det aktuella arbetet
 • Arbetsprov med EKG-registrering (se nedan)
Allmänt

Rök- eller kemdykare utför arbetsuppgifter i hög värme, tät rök och dålig sikt i oftast okända lokaler. Klädd i rökdykarutrustning ska rökdykaren lyfta och bära tung utrustning på olika underlag, över hinder, i trappor, på stegar med mera. Basutrustningen kan väga mer än 25 kg. Med slangutrustning kan den totala vikten nå upp mot 60 kg. Andningsmasken gör att rökdykaren får tyngre att andas. Att arbeta iklädd full rökdykarutrustning kan minska den fysiska prestationsförmågan med upp till 20 %. 

I arbete som rök- eller kemdykare ingår krav på att

 • Klara av hårt fysiskt arbete i extrema miljöer
 • Kunna arbeta lugnt och metodiskt
 • Kunna föra en fullgod kommunikation med sina arbetskamrater
 • Kunna fatta adekvata och genomtänkta beslut
 • Kunna återhämta sig fysiskt och psykiskt efter exceptionella händelser
 • Undsätta andra rök- och kemdykare när behov uppstår

Arbetstagare som är gravida eller ammar, får inte sysselsättas i rök- och kemdykning

Omfattning
 • Hälsodeklaration
 • Blodtryckskontroll
 • Läkarundersökning med
  • genomgång av tidigare och nuvarande arbetsförhållanden
  • tidigare och nuvarande fysiska och psykiska sjukdomar, med särskild inriktning på sjukdom eller annan ohälsa som kan ge
   • medvetandepåverkan
   • nedsatt uppmärksamhet eller koncentration
   • plötslig förlust av funktionsförmåga
   • nedsatt balans eller koordination
   • begränsning av rörligheten
  • läkemedelsanvändning och tobaksbruk
  • alkohol- och drogvanor
 • Somatiskt/ kroppsligt status avseende hjärta och lungor
 • Spirometri (lungfunktionstest)
 • Bestämning av fysisk arbetsförmåga (se nedan)
 • Arbetsprov med EKG-registrering (se nedan)
 • Bedömning om arbetstagaren löper risk för ohälsa i samband med arbete med rök- eller kemdykning
 • Bedömning avseende samband mellan eventuella besvär och arbetstagarens aktuella arbetssituation
Tillägg
 • Kontroll av blodvärde
 • Kontroll av blodfetter (kolesterol, HDL, LDL, triglycerider)
 • Kontroll av blodsocker
 • Drogtest
Bestämning av fysisk arbetsförmåga 
 • Den fysiska arbetsförmågan bestäms genom 6 minuters gång på ett lutande rullband, som har hastigheten 4,5 km/timme. Rullbandets lutning ska vara 8°mot horisontalplanet.
 • Arbetstagaren ska under provet vara iförd den arbetsutrustning som används i arbetet med rök- eller kemdykning, utom andningsmask. Totalvikten av arbetsutrustningen ska vara minst 24 kg ± 0,5 kg. Stövlar kan ersättas med gymnastikskor.
Arbetsprov med EKG

Undersökningen utförs t ex på kliniskt fysiologiska laboratorier där det finns utrustning och kompetens för behandling av hjärtstopp.  

Arbetsprov med EKG skall genomföras 

 • Före anställning
 • Vart 5:e år (under 40 år)
 • Vart annat år (mellan 40-50 år)
 • Varje år (över 50 år) 
Målgrupp
 • Alla anställda som arbetar med rök- och kemdykningsuppdrag
Syfte
 • Bedöma hjärtlungfunktion
 • Bedöma fysisk prestationsförmåga i relation till ansträngning och värmebelastning i arbete
 • Upptäcka tidiga tecken på hjärtlungsjukdom som kan innebära hälsorisk i arbetet
Tjänstbarhetsintyg

Tjänstbarhetsintyg utfärdas för de arbetstagare där en bedömning, som grundas på läkarundersökningen och den fysiska arbetsförmågan, visar att arbetet i nuläget inte ger ohälsa, eller kan misstänkas ge en ökad risk för ohälsa.

Tjänstbarhetsintyg kan inte utfärdas för

 • Arbetstagare som inte kan arbeta lugnt eller metodiskt i olika situationer
 • Arbetstagaren som inte klarar av att gå i 6 minuter vid test av den fysiska arbetsförmågan
 • Arbetstagare som är gravida eller ammar
 • Arbetstagare som har en diagnos eller hälsotillstånd, som innebär en ökad risk för att drabbas av händelser, som kan leda till ohälsa, skada eller olycksfall vid rök- eller kemdykning, exempelvis
  • Plötslig medvetandeförlust 
  • Nedsatt uppmärksamhet, koncentrationsförmåga eller initiativförmåga 
  • Förlust/nedsättning av vitala funktionsförmågor som andning, blodcirkulation eller kommunikationsförmåga (syn, hörsel, tal) 
  • Nedsatt balans eller koordinationsförmåga 
  • Betydande begränsning av rörligheten.

Återkoppling och tjänstbarhetsintyg

Arbetstagaren

 • Information om resultatet av den medicinska kontrollen  
 • Övrig information och råd som resultatet av den medicinska kontrollen ger anledning till 
 • Tjänstbarhetsintyg (kopia)

Arbetsgivaren

 • Information om eventuella tecken på samband mellan ohälsa, generellt eller individuellt, och faktorer i arbetsmiljön, och om möjligt förslag på åtgärder 
 • I den mån sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar det, få information om bedömning och resultat, i en form som kan användas i det fortsatt systematiska arbetsmiljöarbetet 
 • Tjänstbarhetsintyg (original)

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies