Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Medicinsk kontroll - fibrosframkall. damm - asbest/kvarts/syntetiska oorganiska fibrer


Lagstadgad obligatorisk undersökning och som regleras i AFS 2005:6.

Undersökning skall ske:

Skriv ut pdf
 • Före anställning
 • Därefter med högst 3 års mellanrum
 • Lungröntgen skall göras före anställning
  -d
  ärefter vid 3:e kontrollen (dvs. efter 9 år)
  -därefter vid vartannat undersökningstillfälle
 • Lungfunktionsundersökning (spirometri) genomförs vid varje undersökningstillfälle

Kontrollen skall ligga till grund för tjänstbarhetsbedömning enligt AFS 2005:6 "lagstadgad undersökning"

Fibrosframkallande damm

Kvarts liksom asbest och vissa syntetiska oorganiska fibrer kan som damm framkalla fibros i lungorna

Hälsorisker – fibrosframkallande damm

Dammpartiklars hälsoeffekter bestäms av ett antal egenskaper hos dem. Storlek, form, beståndsdelar, biotillgänglighet och biobeständighet (biopersistens) är av betydelse. Irritation i hud, ögon och övre luftvägar orsakas främst av partiklar större än ca 5 µm medan partiklar mindre än ca 5 µm kan tränga djupare ner i luftvägarna och deponeras i de minsta luftrören och lungblåsorna. Irritation i ögon och övre luftvägar kan vara den effekt som uppkommer först (vid lägst dos). Det gäller särskilt vid arbete med syntetiska oorganiska fibrer och ofta genom en direkt mekanisk påverkan på slemhinnan. Deponerade partiklar har visats ge direkt skada på slemhinnans celler. De påverkar även stabiliteten i tårfilmens ytskikt. Kroppens normala reaktioner på främmande material deponerade i lungvävnad, innefattar lokal sensorisk nervretning och inflammatorisk reaktion. Dessa är akuta försvarsmekanismer och är i regel av övergående slag. Symtomen på detta är klåda och irritation i slemhinnor. Vid långvarig eller upprepad exponering kan mer bestående reaktioner uppkomma såsom bindvävsomvandling i lungvävnad och tumörer. Hur länge partiklarna blir kvar i vävnaden bestäms till stor del av deras form och kemiska sammansättning. Flimmerhåren i luftvägsepitelet är viktiga för att avlägsna deponerat damm och fibrer och transportera dessa till svalget där det mesta sväljs. Därför har de skador på luftvägarnas slemhinnor och flimmerhår som orsakas av tobaksrökning stor inverkan på slemhinnans skydd och rening från deponerade partiklar och fibrer. Personer med känsliga luftvägar vid exempelvis astma kan få betydande svårigheter med irritation från damm i yrket. Exempel på sådana yrken är byggnadsarbetare, elektriker och isolerare. Även andra effekter än de på luftvägar kan ses. Hudirritationer kan främst uppkomma vid hantering som innebär direktkontakt med damm och undviks med lämplig skyddsklädsel. Hudreaktioner kan även orsakas av de tillsatsmedel som finns i vissa material. Exempelvis kan allergiska reaktioner ses av tillsatser av epoxiharts och urea/ formaldehydharts i mineralull. Personer med ökad benägenhet för eksem, t.ex. personer med atopiskt eksem, kan få betydande svårigheter vid damm exponering.

Asbest

Ett allmänt förbud att använda asbest infördes 1982, med vissa undantag, och krav på tillstånd. Exempel på arbeten där asbestexponering förekom är/ har varit byggnadsarbete, rörisolering, skeppsvarv, ugnsrenovering, ventilationsservice (äldre) och bromsbandsarbete. Störst risk för exponering i dagens arbetsliv finns vid t ex rivnings- eller underhållsarbeten.

Hälsorisker med asbest

Asbest kan orsaka lungcancer (speciellt hos rökare) och cancer i lungsäcken (mesoteliom). Det tar många år innan dessa tumörtyper utvecklas och de kan uppkomma många år efter att exponeringen upphört. Vid hög exponering kan också bindväv bildas i lungan (asbetos). En annan följd av asbestexponering är förtjockning av lungsäcken (pleuraplack) som inte är farligt men som är ett tecken på att asbest inandats.

Kvarts

Kvarts är ett av de i naturen vanligast förekommande mineralerna och ingår i stora mängder i våra vanligaste bergarter (granit och gnejs). Detta innebär att kvarts förekommer i ett stort antal arbeten (ex. gruv- och stenindustri, bergskrossning, i järn- och stålindustri, i byggnads- och anläggningsverksamhet, i porslinsfabriker, tandtekniska laboratorier och inom vissa grenar av den kemisk-tekniska industrin).

Hälsorisker av kvarts

Exponering för kvartsdamm förekommer vid bearbetning av kvartshaltigt material eller exponering för kvartssand t.ex. vid gruvarbete, tunnelborrning, sandblästring, ugnsreparationer och på gjuterier. Inandning av kvartsdamm ger inte upphov till några akuta besvär som hostretning eller luftvägsirritation. Symtomen uppträder i stället smygande, oftast efter lång tids exponering. Kvarts kan orsaka stendammslunga/ silikos och cancer. Symtom på stendammslunga/ silikos är andfåddhet vid ansträngning och ibland torrhosta.

Syntetiska oorganiska fibrer
 • Mineralull
 • Kontinuerliga glasfibrer
 • Eldfasta keramiska fibrer
 • Specialfibrer
 • Grafitfibrer
 • Kiselkarbidfibrer
Hälsorisker – vissa syntetiska oorganiska fibrer

Vissa av de syntetiska oorganiska fibrerna kan orsaka lungfunktionsnedsättning (speciellt hos rökare), förtjockning av lungsäcken (pleuraplack), bindvävsomvandling i lungorna (fibros) och lungcancer.

Omfattning
 • Genomgång av tidigare arbeten, speciellt tidigare exponering för fibrosframkallande damm
 • Genomgång av tobaksbruk
 • Genomgång av eventuella sjukdomar
 • Genomgång av symtom som kan kopplas till exponering
 • Lungröntgen (se ovan)
 • Lungfunktionsundersökning (spirometri)
 • Läkarundersökning
Målgrupp
 • Alla anställda som exponeras för kvarts
Syfte
 • Minska riskerna för arbetstagare att drabbas av hälsostörningar till följd av kvarts
Rapport
 • Muntlig återkoppling till den som genomgått undersökningen
 • Intyg om genomförd undersökning skickas till arbetsgivaren
 • Rapport på gruppnivå skickas tillarbetsgivaren enligt överenskommelse

Arbetstagare som har lungsjukdom eller nedsatt lungfunktion är inte tjänstbar i exponerat arbete. Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) orsakad av rökning kan innebära förbud mot fortsatt arbete. Enkla pleuraplack innebär inte förbud. Det är mycket viktigt att arbetstagare informeras om de ökade risker för lungsjukdomar som finns hos rökare jämfört med icke rökare som arbetar med fibröst damm.

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies