Medicinsk kontroll - blyarbete


Lagstadgad obligatorisk undersökning och som regleras i AFS 2019:3

Arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg för de arbetstagare som kommer att sysselsättas eller sysselsätts i arbete som innebär exponering för bly i någon form.

Undantag
Arbete med material som har en blyhalt av högst 1 viktprocent
Arbete som utförs under högst 10 timmar per vecka, där den totala tiden uppgår till maximalt 50 timmar under ett kalenderår
M
anuellt mjuklödningsarbete med lödtenn och elektrisk lödkolv om det finns effektiv processventilation

Kravet att anordna medicinsk kontroll gäller inte om arbetsgivarens riskbedömning visar att exponeringen för bly är försumbar, och att personlig skyddsutrustning därför inte behövs. Skälen till att exponeringen bedöms som försumbar ska dokumenteras skriftligt.

Undersökning skall ske

Den medicinska kontrollen med bedömning för tjänstbarhetsintyg ska anordnas och genomföras

 • Innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet
 • Återkommande med högst 3 års mellanrum efter att arbetet har påbörjats eller tidigare om detta anges i tjänstbarhetsintyget

Kvinnliga arbetstagare, som är yngre än 50 år, ska informeras om att blyexponering under en graviditet kan innebära risk för skador på fostret.

Biologiska exponeringskontroller vid arbete med bly skall ske
 • Innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet
 • Återkommande med 3 månaders mellanrum efter att arbetet har påbörjats (se blyhalt i blod)

Den återkommande biologiska exponeringskontrollen får tidigareläggas eller senareläggas högst 2 veckor. Om exponeringen avbryts under mer än 2 veckor får kontrollen skjutas upp motsvarande tid. Arbetsgivaren ska ha resultaten av kontrollerna tillgängliga på arbetsplatsen samt se till att den läkare, som ska utföra den medicinska kontrollen med bedömning för tjänstbarhetsintyg, får tillgång till samtliga resultat från arbetstagarens biologiska exponeringskontroller, som utförts sedan den senaste medicinska kontrollen.

Olika personer har olika förmåga att ta upp bly i kroppen. Varje arbetstagare, som exponeras för bly, måste därför kontrolleras genom blodprov.

Bly tas upp i kroppen via

Luftvägarna. Inandning av damm, som innehåller bly, är den vanligaste exponeringsvägen i arbetsmiljön. Mängden bly som tas upp via lungorna beror på partikelstorleken. Upp till 50 % av fina partiklar kan gå över till blodet.  

Mage och tarm. Bly kan även finnas i glaserade/emaljerade kärl. I viltkött kan blyinnehållande hagel finnas. Upp till 10–15 % av det bly man får in via munnen kan tas upp i mage och tarm. Järnbrist ökar upptaget av bly. 

I arbetsmiljön kan blydamm på händer och arbetskläder komma i kontakt med mat, snus, kosmetika med mera och bidra till ytterligare exponering. Det är därför mycket viktigt

 • Att blyinnehållande damm inte sprids i, eller utanför, arbetslokalerna
 • Att personlig skyddsutrustning, som kan innehålla blyinnehållande damm, inte bärs utanför arbetslokalerna
 • Att mat, dryck, ny ”prilla” med mera inte hanteras i arbetslokalerna

Det är individuellt hur en människa påverkas av bly. Om ohälsa uppstår, måste läkaren göra en individuell bedömning, om bly kan vara orsaken till arbetstagarens ohälsa.

Besvär som kan uppstå
 • Bly binds i de röda blodkropparna och förkortar deras livslängd, vilket kan leda till blodbrist (anemi). Bly förs med blodet till kroppens olika organ och kan nå foster via moderkakan. Bly kan även utsöndras i bröstmjölk.  
 • Bly kan påverka hjärnan. Ju yngre en person är, desto större är risken för påverkan på minne, reaktionstid, uppfattningsförmåga, sinnesstämning, balans med mera. Foster och spädbarn är särskilt känsliga.  
 • Bly kan påverka nerver i armar och ben och ge domningar, stickningar, känselbortfall med mera. Nerverna i matsmältningskanalen kan också påverkas och ge förstoppning och buksmärtor.  
 • Bly kan skada njurarnas funktion, vilket i sin tur kan leda till högt blodtryck.  
 • Bly inlagras tämligen enkelt i skelettet.  
 • Bly försvinner från kroppen via urin och avföring. 
 • Halveringstiden för bly, som är bundet i de röda blodkropparna, är ca en månad.  Halveringstiden för det bly som hunnit inlagras i skelettet, är mellan 5–50 år
 • Frisättningen av bly från skelettet ökar under perioder med ökad benomsättning, vilket i sin tur ökar blyhalten i blodet. Ökad benomsättning sker bland annat i samband med graviditet eller amning.
Undersökningen omfattar
 • Hälsodeklaration
 • Blodtryckskontroll
 • Kontroll av protein/ äggvita i urinen (sticka)
 • Läkarundersökning med
  • genomgång av tidigare och nuvarande arbetsförhållanden,
  • tidigare och nuvarande exponering för bly i arbetet och under fritid
  • tidigare och nuvarande sjukdomar, med särskild inriktning på
   • blodsjukdom
   • neurologisk sjukdom
   • njursjukdom
  • läkemedelsanvändning och tobaksbruk
  • somatiskt/ kroppsligt status
  • neurologiskt status (om neurologiska besvär finns)
 • Bedömning om arbetstagaren löper risk för ohälsa i samband med blyarbete
 • Bedömning avseende samband mellan eventuella besvär och arbetstagarens aktuella arbetssituation

I samband med läkarundersökningen ska läkaren informera kvinnliga arbetstagare under 50 års ålder om att blyexponering vid en eventuell graviditet kan innebära risk för skador på fostret.

Tillägg
 • EKG
 • Kontroll av blodvärde
 • Kontroll av blodfetter (kolesterol, HDL, LDL, triglycerider)
 • Kontroll av blodsocker
Målgrupp
 • Alla anställda som exponeras för bly
Syfte
 • Minska riskerna för arbetstagare att drabbas av hälsostörningar till följd av blyarbete
Tjänstbarhetsintyg

Tjänstbarhetsintyg utfärdas för de arbetstagare där en bedömning, som grundas på läkarundersökningen, visar att arbetet i nuläget inte ger ohälsa, eller kan misstänkas ge en ökad risk för ohälsa.

Tjänstbarhetsintyg kan inte utfärdas för

 • Arbetstagare som har sjukdom eller hälsotillstånd, som innebär en ökad risk för ohälsa eller skada vid blyexponering
 • Arbetstagare vars senaste biologiska exponeringskontroll visar att blyhalten i blod överstiger det gränsvärde som innebär arbetsförbud
 • Arbetstagare som är gravida eller som ammar
Återkoppling och tjänstbarhetsintyg

Arbetstagaren

 • Information om resultatet av den medicinska kontrollen  
 • Övrig information och råd som resultatet av den medicinska kontrollen ger anledning till 
 • Tjänstbarhetsintyg (kopia)

Arbetsgivaren

 • Information om eventuella tecken på samband mellan ohälsa, generellt eller individuellt, och faktorer i arbetsmiljön, och om möjligt förslag på åtgärder 
 • I den mån sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar det, få information om bedömning och resultat, i en form som kan användas i det fortsatt systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Tjänstbarhetsintyg (original)

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies