Medicinsk kontroll - asbest (fibrosframkallande damm)


Lagstadgad undersökning och som regleras i AFS 2019:3

Arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg för de arbetstagare som kommer att sysselsättas eller sysselsätts i 

 • Arbete enligt 10 § (forskning, utveckling & analys) Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest, när det anges i tillståndet
 • Arbete enligt 11 § (bearbetning & behandling av asbest som redan installerats eller tagits i bruk) Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest, när det anges i tillståndet, eller om arbetet kan medföra att arbetstagaren exponeras för asbesthaltigt damm mer än 50 timmar per kalenderår 
 • Arbete enligt 12 § (rivning) Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest, eller
 • Annat arbete än som avses i 10-12 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest och som medför att arbetstagaren exponeras för asbesthaltigt damm mer än 50 timmar per kalenderår.
Undersökning skall ske  
 • Innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet
 • Återkommande med högst 3 års mellanrum
 • Tidigare om det framgår av tjänstbarhetsintyget
Allmänt

Asbest är ett hälsofarligt mineral. Asbest kan hittas i äldre fartyg, byggnader, ångpannor och andra konstruktioner. Asbest är totalförbjudet i Sverige sedan 1982, men exponering förekommer fortfarande vid bland annat rivnings- och renoveringsarbeten.

Dammpartiklars hälsoeffekter bestäms av ett antal egenskaper som storlek, form, beståndsdelar, biotillgänglighet och biobeständighet. Partiklar större än ca 5 µm kan orsaka irritation i hud, ögon och övre luftvägar medan partiklar mindre än ca 5 µm kan tränga djupare ner i luftvägarna och bli kvar (deponeras) i de minsta luftrören och lungblåsorna. Kroppen reagera normalt med inflammation på främmande material som deponeras i lungvävnad. Detta är akuta försvarsmekanismer och i regel av övergående slag. Vid långvarig eller upprepad exponering kan mer bestående reaktioner uppkomma såsom bindvävsomvandling i lungvävnad och tumörer. Hur länge partiklarna blir kvar i vävnaden bestäms till stor del av deras form och kemiska sammansättning. Flimmerhåren i luftvägarna är viktiga för att avlägsna deponerat damm och fibrer och transportera dessa till svalget där det mesta sväljs. Personer som röker eller besväras av astma kan få betydande svårigheter med irritation från damm i yrket. Exempel på sådana yrken är byggnadsarbetare, elektriker och isolerare. Andra effekter är hudirritation pga. direktkontakt med damm och undviks med lämplig skyddsklädsel. Personer med ökad benägenhet för eksem, t.ex. atopiskt eksem (torr, fjällande, irriterad hud), kan få betydande svårigheter vid damm exponering.

Fibrosframkallande damm tas upp i kroppen via

Luftvägarna. Inandning av damm, som innehåller fibrosframkallande partiklar, är den vanligaste exponeringsvägen.  Asbestfibrer är tunna och lätta och svävar länge i luften. De fastnar i alveolerna och kan transporteras vidare till lungsäck eller bukhinna.

Besvär som kan uppstå
 • Lungfibros (asbestos). Bindväv i lungan.
 • Lungcancer (speciellt hos rökare). Det tar många år innan denna tumörtyp utvecklas och den kan uppkomma många år efter att exponeringen upphört.
 • Cancer i lungsäcken eller bukhinnan (mesoteliom). Det tar många år innan denna tumörtyp utvecklas och den kan uppkomma många år efter att exponeringen upphört.
 • Pleuraplack, förtjockning av lungsäcken som inte är farligt
Undersökningen omfattar
 • Hälsodeklaration
 • Läkarundersökning med
  • genomgång av tidigare och nuvarande arbetsförhållanden, med särskild inriktning på exponering för fibrosframkallande- eller annat hälsofarligt damm
  • tidigare och nuvarande sjukdomar, med särskild inriktning på lungsjukdom
  • läkemedelsanvändning och tobaksbruk
 • Somatiskt/ kroppsligt status avseende hjärta och lungor
 • Spirometri (lungfunktionstest)
 • Lungröntgen (se nedan)
 • Bedömning om arbetstagaren löper risk för ohälsa i samband med arbete med asbest 
 • Bedömning avseende samband mellan eventuella besvär och arbetstagarens aktuella arbetssituation
Tillägg
 • EKG
 • Kontroll av blodvärde 
 • Kontroll av blodfetter (kolesterol, HDL, LDL, triglycerider) 
 • Kontroll av blodsocker
Lungröntgen

Lungröntgen skall ske

 • Innan arbetstagaren sysselsätts i arbete
 • Efter 9 år, det vill säga i samband med den fjärde läkarundersökningen
 • Därefter vart sjätte år, det vill säga i samband med varannan läkarundersökning, om inte övriga undersökningsfynd föranleder tätare kontroller
Målgrupp
 • Alla anställda som exponeras för asbest
Syfte
 • Minska riskerna för arbetstagare att drabbas av hälsostörningar till följd av asbest
Tjänstbarhetsintyg

Tjänstbarhetsintyg utfärdas för de arbetstagare där en bedömning, som grundas på läkarundersökningen, visar att arbetet i nuläget inte ger ohälsa, eller kan misstänkas ge en ökad risk för ohälsa.

Tjänstbarhetsintyg kan inte utfärdas för

 • Arbetstagaren har en diagnos (enligt ICD-10) eller hälsotillstånd, som innebär en ökad risk för fibrosutveckling i lungorna

Arbetstagare som har lungsjukdom eller nedsatt lungfunktion är inte tjänstbar i exponerat arbete. Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) orsakad av rökning kan innebära förbud mot fortsatt arbete. Enkla pleuraplack innebär inte förbud. Det är mycket viktigt att arbetstagare informeras om de ökade risker för lungsjukdomar som finns hos rökare jämfört med icke rökare som arbetar med asbets (fibröst damm).

Återkoppling och tjänstbarhetsintyg

Arbetstagaren

 • Information om resultatet av den medicinska kontrollen  
 • Övrig information och råd som resultatet av den medicinska kontrollen ger anledning till 
 • Tjänstbarhetsintyg (kopia)

Arbetsgivaren

 • Information om eventuella tecken på samband mellan ohälsa, generellt eller individuellt, och faktorer i arbetsmiljön, och om möjligt förslag på åtgärder 
 • I den mån sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar det, få information om bedömning och resultat, i en form som kan användas i det fortsatt systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Tjänstbarhetsintyg (original)

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies