Medicinsk kontroll - allergiframkallande kemiska produkter


Lagstadgad obligatorisk undersökning och som regleras i AFS 2005:6.

Undersökningen skall ske:

 • Före anställning
 • Efter tidigast 3 men senast 6 månader efter arbetets början
 • Därefter med högst 24 månaders mellanrum
 • Skall ordnas för arbetstagare som visat nya tecken på luftvägssjukdom, hudsjukdom eller allergi och som meddelat arbetsgivaren detta.

Kontrollen skall ligga till grund för tjänstbarhetsbedömning

Beskrivning

Hälsorisker av härdplaster 

Många utgångsämnen som används för framställning av härdplaster är mycket reaktiva och ofta biologiskt aktiva, vilket kan resultera I irritations och allergibesvär från hud och slemhinnor.  

Samma risker kan även finnas vid hantering av ofullständigt härdad härdplast och härdplastavfall. Vid upphettning av härdplaster och vissa härdplastkomponenter samt av blockerade isocyanater bildas nedbrytningsprodukter, som vid upptag via andningsorganen kan utgöra allvarliga hälsorisker. 

Inför hälsokontroll behöver vi på Gotahälsan få veta vilka härdplaster/ härdplastkomponenter som förekommer på arbetsplatsen, om dessa komponenter förekommer - i framställning eller i hantering och i vilken form - ånga, aerosol (dimma) eller damm.

Omfattning
 • Hälsodeklaration
 • Splrometrl (vitalkapacitet, forcerad expiratorisk volym)
 • PEF (maximalt exspiratoriskt flöde)
 • Reversibilitetstest (vid behov)
 • Blodtryck
 • Puls
 • Läkarundersökning (hjärt-, lung- och hudundersökning)
Målgrupp
 • Anställda som exponeras för härdplaster
Syfte

Upptäcka medarbetare som lättare kan drabbas av ohälsa om de exponeras för härdplastkomponent eller luftföroreningar som bildas vid termisk nedbrytning av härdplaster.

Återkoppling - medarbetaren
 • Medarbetare med astma eller bronkit informeras om att besvären kan förvärras vid exponering av vissa härdplastkomponenter
 • Medarbetare med återkommande eller pågående handeksem informeras om det olämpliga i att arbeta i hantering av hudirriterande härdplastkomponenter 
Återkoppling - arbetsgivaren 
 • Tjänstbarhetsbedömning för varje medarbetare som genomgått hälsokontrollen
Tjänstbarhetsbedömning

Läkarundersökningarna skall resultera i en tjänstbarhetsbedömning för det aktuella arbetet. Arbetstagare som vid läkarundersökning visat sjuklighet eller svaghet som gör arbetstagaren särskilt mottaglig för sjukdom orsakad av härdplastkomponent eller luftföroreningar som föranlett undersökningen är ej tjänstbar i det aktuella arbetet

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies