Hälsosamtal - korttidsfrånvarobedömning


Beskrivning

Upprepad korttidsfrånvaro/ sjukfrånvaro kan vara en signal på sviktande hälsa. Arbetsgivaren har, när en medarbetare varit sjukfrånvarande vid sex tillfällen under de senaste 12 månaderna, enligt arbetsmiljölagen skyldighet att utreda den bakomliggande orsaken. Orsakerna till sjukfrånvaron kan vara medicinska och/eller psykosociala men också ha sin botten i medarbetarens arbets- och/eller privatsituation. Ibland får man helt enkelt inte ihop livspusslet.

Genom utredningen kan arbetsgivaren lättare vidta åtgärder så att medarbetaren kan vara kvar i jobb eller vid sjukskrivning snabbare kunna återgå i arbete. Genom Gotahälsan breda angreppssätt vid korttidsfrånvarobedömningen/ hälsosamtalet kartläggs faktorer av betydelse för sjukfrånvaron. Bedömningen mynnar ut i förslag på åtgärder.

Gotahälsan har den expertkunskap som krävs för att utreda, behandla, hjälpa och stödja medarbetaren och arbetsgivaren med de problem som kommer fram under bedömningen. De professioner som används för att genomföra hälsosamtalen är specialistsjuksköterska och läkare.

Vilken information behöver vi

För att hälsosamtalet/ korttidsfrånvarobedömningen skall bli optimal för medarbetare och arbetsgivaren, behöver vi information om:

 • Antal frånvaraotillfällen de senaste 12 månaderna
 • Antal frånvarodagar de senaste 12 månaderna
 • Frånvarodagarnas fördelning under veckan
 • Orsaken till frånvaron
 • Medarbetarens yrke/ arbete med en kort beskrivning av vad arbetet innebär
Omfattning

Gotahälsan kallar medarbetaren till ett hälsosamtal hos specialistsjuksköterska. Medarbetaren får i god tid före bedömningen enkäter hemskickade, som ska vara ifyllda innan besöket. Enkäterna belyser sömn, stress, oro/ ångest, fysisk arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö och livsstil. Det är av vikt att Gotahälsan har tillgång till aktuell frånvarostatistisk inklusive orsaker till frånvaron.

Specialistsjuksköterskan går, tillsammans med medarbetaren, igenom orsaken/ orsakerna till sjukfrånvaron. Detta sker genom en strukturerad intervju, genomgång av enkäterna samt en basal hälsokontroll. Hälsointervjun och undersökningsguiden baserad på forskning, erfarenhet och vetenskapligt framtagna fakta.

Hälsoenkäter 

 • Hälsoformulär inklusive levnadsvanor
 • Fysisk arbetsmiljö
 • Psykosocial arbetsmiljö
 • Nedstämdhet/oro
 • Stress
 • Sömn

Kontroller 

 • Vikt, längd, BMI
 • Midjemått
 • Blodprover - blodvärde, blodsocker, blodfetter (kolesterol, HDL, LDL, triglycerider)
 • Syremättnad
 • Blodtrycksmätning
 • EKG
 • Synundersökning

I direkt anslutning till hälsosamtalet ansluter medarbetarens chef för fortsatt samtal under ca en timma utifrån medarbetarens situation, ett s.k. trepartssamtal där eventuella åtgärder diskuteras utifrån medarbetarens behov. En handlingsplan upprättas med medarbetarens och chefens godkännande.

Handlingsplan

Handlingsplanen kan innehålla förslag på åtgärder som

 • Stödsamtal
 • Läkarbedömning
Återkoppling

Efter medarbetarens besök sammanställs informationen från besöket, intervjuguiden, enkätsvaren och frånvarostatistiken. Medarbetarens chef får en skriftlig rapport där handlingsplanen presenteras. Medarbetaren får en kopia på bedömningsunderlaget hemskickat. 

Gotahälsan garanterar en hög och jämn kvalitet på hälsosamtalen med målet att minska medarbetarens korttidsfrånvaro, till nytta för medarbetaren och arbetsgivaren.


Exempel 1

Före bedömning
- 34 sjukdagar (åtta frånvarotillfällen) de senaste 12 månaderna

Efter bedömning
- 4 sjukdagar (tre frånvarotillfällen) de senaste 9 månaderna

Bedömningen identifierade följande orsaker till frånvaron
Ryggbesvär
- Migrän
- Luftvägsbesvär (möjligen astma)

Åtgärd
Vid bedömning hos Gotahälsans läkare diagnostiserades och behandlades luftvägsbesvären (astma), varefter medarbetarens luftvägsbesvär försvunnit och hen har kunnat återuppta träning, fritids- och hälsoaktiviteter. Detta har påverkat ryggbesvären gynnsamt och hen har minskat ca 15 kg i vikt. 


Exempel 2

Före bedömning
-26 sjukdagar (19 frånvarotillfällen) de senaste 12 månaderna

Efter bedömning
- uppföljning ännu ej gjord

Bedömningen identifierade följande orsaker till frånvaron
- Infektioner
- Huvudvärk
- Maginfluensa.

Åtgärd
Vid bedömning hos Gotahälsans läkare konstaterades att orsaken till huvudvärken var menstruationsrelaterad migrän. Adekvat anfallskuperande och förebyggande medicinering har satts in.

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies