Medicinsk kontroll - vibrationsexponering

Lagstadgad obligatorisk undersökning och som regleras i AFS 2019:3

Arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller för de arbetstagare som kommer att sysselsättas eller sysselsätts i arbete som innebär exponering för vibrationer om exponeringen

 • Överstiger insatsvärdet för hand- och armvibrationer enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer
 • Sker på sådant sätt att misstanke finns om att exponeringen kan orsaka ohälsa, eller
 • Orsakat vibrationsskador, eller gett misstanke om vibrationsskador, hos en annan arbetstagare, som har exponerats på ett liknande sätt.
Undersökning skall ske
 • Innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet
 • Återkommande med högst 3 års mellanrum efter att arbetet har påbörjats
 • Inom 1 månad, efter att arbetsgivaren fått kännedom om att en arbetstagare visar tecken på nytillkommen, eller förvärrad, vibrationsskada
Arbetsmiljöer där vibrationer kan förekomma

Handhållna maskiner och verktyg, som vibrerar kraftigt, förekommer i många olika branscher. I första hand ska arbetsgivaren alltid välja maskiner och verktyg som vibrerar så lite som möjligt. 

Arbetsgivaren är skyldig att vidta åtgärder vid vibrationsvärdet 2,5 m/s2  (det så kallade insatsvärdet). Observera att det finns människor som får vibrationsskador vid lägre värden än så.

Besvär som kan uppstå

Vibrationer från handhållna maskiner och verktyg kan ge skador på blodkärl, nerver, muskler och leder. Vibrationsskadade blodkärl drar lätt ihop sig vid kyla, fukt eller vibrationer, och hindrar blodflödet i kärlet. Fingrar och händer blir vita, och känseln försvinner. Detta kallas för sekundärt Raynauds fenomen. Det finns en ökad risk för att vibrationer kan orsaka skador i blodkärlen hos arbetstagare som har

 • Bindvävssjukdomar
 • Raynauds fenomen som utlösts av annat än vibrationer
 • Behandling med kärlsammandragande läkemedel
 • Vanor som kan medföra att kärlen drar ihop sig, exempelvis rökning eller snusning

Vibrationsskadade nerver ger domningar, stickningar och nedsatt känsel i fingrar och händer. Finmotoriken försämras, vilket ger en ökad fumlighet. Muskelstyrkan i händer och armar kan också vara nedsatt. Det kan vara svårt att klara av enkla vardagliga sysslor, som att knäppa knappar, hålla i en penna, hantera ömtåliga saker med mera. Exempel finns på personer som har svårt att greppa och lyfta sina barn. 

Det finns en ökad risk för att vibrationer kan orsaka nervskador hos arbetstagare som har

 • Nervsjukdomar (neuropatier)
 • Sockersjuka (diabetes)
 • Underfunktion av sköldkörteln (hypothyreos)
 • Överkonsumtion av alkohol
 • Brist på vitamin B12.
Omfattning
 • Hälsodeklaration
 • Läkarundersökning med
  • genomgång av tidigare och nuvarande arbetsförhållanden, med särskild inriktning på exponering för vibrationer och stötar
  • genomgång av tidigare och nuvarande sjukdomar
  • genomgång av tidigare och nuvarande besvär som är eller kan vara vibrationsrelaterade och symtomens
   • debut
   • frekvens
   • allvarlighetsgrad
   • utbredning
   • relation till exponering
  • läkemedelsanvändning och tobaksbruk
  • somatisk/ kroppslig undersökning av händer, armar, skuldror och nacke med avseende på
   • muskuloskeletala besvär
   • besvär relaterade till eventuella skador på
    • kärl
    • nerver
    • hud
  • Bedömning om arbetstagaren löper risk för ohälsa i samband med arbete där vibrationer förekommer
  • Bedömning avseende sambandet mellan eventuella besvär och arbetstagarens aktuella arbetssituation.
Tillägg
 • EKG 
 • Kontroll av blodvärde 
 • Kontroll av blodfetter (kolesterol, HDL, LDL, triglycerider) 
 • Kontroll av blodsocker
Målgrupp
 • Anställda som exponeras för vibrationer exempelvis
  • snickare 
  • montörer
  • mekaniker
  • reparatörer
  • plåtslagare
  • betongarbetare
  • maskinförare 
  • fordonsförare
Syfte

Upptäcka medarbetare som lättare kan drabbas av ohälsa om de exponeras för vibrationer eller som uppvisar tecken på vibrationsskada

Om arbetstagaren visar tecken på mer uttalad vibrationsskada, bör denne normalt inte fortsätta i vibrationsexponerat arbete. En individuell bedömning behöver dock alltid göras. Personer med symtom och tecken på vibrationsrelaterad skada kan i enskilda fall behöva genomgå fördjupad bedömning av läkare med särskild kompetens i vibrationsorsakade besvär. Det är olämpligt att fortsätta ett vibrationsexponerat arbete om allvarligare vibrationsskada misstänks eller konstateras då symtomen förvärras vid fortsatt exponering.

Återkoppling

Arbetstagaren

 • Information om resultatet av den medicinska kontrollen 
 • Övrig information och råd som resultatet av den medicinska kontrollen ger anledning till  
 • Intyg (kopia)

Arbetsgivaren

 • Information om eventuella tecken på samband mellan ohälsa, generellt eller individuellt, och faktorer i arbetsmiljön, och om möjligt förslag på åtgärder   
 • I den mån sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar det, få information om bedömning och resultat, i en form som kan användas i det fortsatt systematiska arbetsmiljöarbetet  
 • Intyg (original)

Om en vibrationsskada misstänks, eller konstateras, behöver arbetsgivaren få återkoppling om att det är olämpligt att arbetstagaren fortsätter att arbeta med handhållna vibrerande maskiner eller verktyg. Arbetsgivaren behöver även få återkoppling om att de handhållna maskinerna eller verktygens vibrationer måste minska.

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies