Medicinsk kontroll - klättring med stor nivåskillnad


Lagstadgad obligatorisk undersökning och som regleras i AFS 2019:3.

Klättring med stor nivåskillnad innebär stor fysisk ansträngning, varför arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg för de arbetstagare som kommer att sysselsättas eller sysselsätts i arbete, som innebär klättring med en nivåskillnad på mer än 13 meter och där risken finns att arbetstagaren faller fritt eller okontrollerat, eller hamnar i en situation där undsättning är försvårad. Detta gäller arbete

 • I stolpe
 • På stege
 • I träd eller liknande

Undantag
Tjänstbarhetsintyg krävs inte, även om den totala nivåskillnaden för klättringen är större än 13 meter, om det som arbetstagaren klättrar på (stegar, stolpar eller liknande) har

 1. avsatser med kortare mellanrum än 13 meter och
 2. dessa är utformade så att arbetstagaren måste avbryta själva klättringen, och förflytta sig horisontellt, utan att använda ben och armar samtidigt.
Undersökning skall ske
 • Innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet
 • Återkommande med högst 12 månaders mellanrum
 • Tidigare om det krävs i tjänstbarhetsintyget
 • Om arbetstagaren råkat ut för olycksfall, sjukdom eller annan händelse som kan leda till en ökad risk för ohälsa eller olycksfall i det aktuella arbetet
 • Arbetsprov med EKG-registrering (se nedan)
Allmänt

Arbetstagare som sysselsätts med klättring med stora nivåskillnader, mer än 13 meters höjd i stolpe, på stege eller liknande, är en utsatt riskgrupp. Arbetet innebär stor fysisk ansträngning och ställer stora krav på hjärta och cirkulation. Påfrestningarna ökar om arbetet sker vid kall väderlek och/ eller kraftig blåst. Arbetsplatserna kan vara svårtillgängliga vilket medför ökade svårigheter att få hjälp vid olycksfall eller akut sjukdom. Arbetet innebär en risk för arbetstagaren att falla fritt eller okontrollerat samt risk att skadas av nedfallande verktyg eller andra föremål.

Den nu aktuella föreskriften omfattar fler arbetstagare än den tidigare föreskriften avseende höjdarbete i master & stolpar. Exempel är

 • Arbete i underjordiska schakt med klättring på lodräta stegar
 • Arbete med trädvård i städer, tätort, trädgårdar och andra bebyggda miljöer.
Omfattning
 • Hälsodeklaration 
 • Blodtryckskontroll 
 • Kontroll av protein/ äggvita i urinen (sticka) 
 • Läkarundersökning med
  • genomgång av tidigare och nuvarande arbetsförhållanden
  • tidigare och nuvarande fysiska och psykiska sjukdomar, med särskild inriktning på sjukdomar eller annan ohälsa som kan ge
   • akut medvetandepåverkan
   • benägenhet för blodtrycksfall
   • annan plötslig svaghet
  • läkemedelsanvändning och tobaksbruk 
  • alkohol- och drogvanor
 • Somatiskt/ kroppsligt status avseende hjärta och lungor
 • Arbetsprov med EKG-registrering (se nedan)
 • Bedömning om arbetstagaren löper risk för ohälsa i samband med blyarbete 
 • Bedömning avseende samband mellan eventuella besvär och arbetstagarens aktuella arbetssituation
Tillägg
 • Kontroll av synskärpa och hörsel
 • Kontroll av blodvärde
 • Kontroll av blodfetter (kolesterol, HDL, LDL, triglycerider)
 • Kontroll av blodsocker
 • Drogtest
Arbetsprov med EKG

Undersökningen utförs t ex på kliniskt fysiologiska laboratorier där det finns utrustning och kompetens för behandling av hjärtstopp. 

Arbetsprov med EKG skall genomföras 

 • Före anställning
 • Vart 5:e år (under 40 år)
 • Vart annat år (mellan 40-50 år)
 • Varje år (över 50 år)
Målgrupp
 • Alla anställda som utför klättring med stora nivåskillnader
  Syfte
  • Bedöma hjärt- & lungfunktion
  • Bedöma fysisk prestationsförmåga i relation till ansträngning
  • Upptäcka tecken på sjukdom som kan innebära hälsorisk i arbetet, exempelvis hjärt-lungsjukdom, diabetes
  Tjänstbarhetsintyg

  Tjänstbarhetsintyg utfärdas för de arbetstagare där en bedömning, som grundas på läkarundersökningen, visar att arbetet i nuläget inte ger ohälsa, eller kan misstänkas ge en ökad risk för ohälsa.

  Tjänstbarhetsintyg kan inte utfärdas för

  • Arbetstagare som har en diagnos (enligt ICD-10) eller hälsotillstånd, som innebär en ökad risk för att drabbas av händelser, som kan leda till ohälsa, skada eller olycksfall.  Exempel på händelser är
   • plötslig medvetandeförlust
   • nedsatt uppmärksamhet, koncentrationsförmåga eller initiativförmåga
   • förlust/nedsättning av vitala funktionsförmågor som andning, blodcirkulation eller kommunikationsförmåga
   • nedsatt balans eller koordinationsförmåga
   • betydande begränsning av rörligheten.
  Återkoppling och tjänstbarhetsintyg

  Arbetstagaren

  • Information om resultatet av den medicinska kontrollen 
  • Övrig information och råd som resultatet av den medicinska kontrollen ger anledning till
  • Tjänstbarhetsintyg (kopia)

  Arbetsgivaren

  • Information om eventuella tecken på samband mellan ohälsa, generellt eller individuellt, och faktorer i arbetsmiljön, och om möjligt förslag på åtgärder
  • I den mån sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar det, få information om bedömning och resultat, i en form som kan användas i det fortsatt systematiska arbetsmiljöarbetet 
  • Tjänstbarhetsintyg (original)

  Gotahälsan AB
  Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
  Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
  Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies