Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Kvalitets- och miljöledningssystem

GOTAHÄLSANs kvalitets- och miljöledningssystem

GOTAHÄLSANs kvalitetsledningssystem är utformat i enlighet med ISO 9001:2015, FSF och Socialstyrelsens krav/föreskrifter om ledningssystem för kvalitet samt ASF 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. GOTAHÄLSANs miljöledningssystem ligger i enlighet med ISO 14000-serien som bygger på en process som innehåller planering, genomförande, uppföljning samt åtgärder för kontinuerlig förbättring av en organisations miljöarbete.

Dokumentationen "Vårt sätt att arbeta"

beskriver GOTAHÄLSANs kvalitets- och miljöledningssystem och finns på detta sätt tillgängligt för medarbetare, underkonsulter, leverantörer och kunder. Alla gällande dokument finns tillgängliga för våra medarbetare via vårt intranät.

Vårt ledningssystem för kvalitet och miljö innebär:

 • Att vi har en uppbyggd och överenskommen struktur för ledningen, de anställda och underkonsulter för hur vi arbetar med kvalitetsfrågor på GOTAHÄLSAN
 • Att vi har fasta rutiner för verksamheten som finns dokumenterade på vårt intranät 
 • Att vårt systematiska miljöarbete enligt ASF 2001:1 är integrerat i vårt system

Syftet med vårt ledningssystem för kvalitet och miljö är att uppnå: 
 1. Kostnadseffektivt arbetssätt
 2. Nöjda kunder och kundanställda 
 3. Kundorienterat arbetssätt 
 4. Ständiga förbättringar 
 5. Tillmötesgå de kunder som kräver ISO-certifiering av oss
 6. Miljömedvetenhet

Vårt kvalitetstänkande utgår från 8 ledningsprinciper:

 1. Kundfokusering 
 2. Delegerande ledarskap
 3. Medarbetarnas engagemang
 4. Processinriktning
 5. Systemtänkande hos ledningen
 6. Ständiga förbättringar
 7. Faktabaserade beslut
 8. Ömsesidiga relationer till leverantörer
Kundfokusering:

Det företag/organisation som ger oss uppdrag utgör vår kund: Vi beaktar kundkrav både från:

 1. Uppdragsgivaren dvs företagets/organisationens ledning och behöriga avropare
 2. Kundanställda, vilka är våra slutkunder som vi möter och vårdar

GOTAHÄLSANs affärsidé

GOTAHÄLSAN är en komplett, modern och nytänkande företagshälsovård som i dialog med kunden går lite längre än traditionellt för att kunden och dennes anställda skall få verkningsfulla resultat

GOTAHÄLSANs etiska regler

GOTAHÄLSAN

 • är obunden gentemot andra intressenter
 • samarbetar endast med uppdragsgivare med likartade grundvärderingar vad gäller arbetsmiljö och personal
 • utför endast uppdrag med chans till positiv påverkan på arbetsmiljön
 • utför endast uppdrag vi har kompetens för och hänvisar i övrigt till andra
 • använder metoder och tekniker som grundar sig på objektivitet, vetenskap och beprövad erfarenhet
 • upprätthåller fullständig sekretess om kundens verksamhet och anställda
 • visar respekt för kundens anställda och behandlar alla lika
 • uppmärksammar situationer då annan professionell insats behövs
 • följer medarbetarnas yrkesetiska regler, exempelvis medicinska
 • beaktar samhällets intressen och samhällsekonomiska effekter

GOTAHÄLSANs kvalitetspolicy

 • Allt arbete underställs våra etiska regler, vilka är i överensstämmande med FSFs etiska regler
 • Vi eftersträvar alltid att leverera det vi utlovat och kunden/kundanställda förväntar sig, så länge det ej strider mot våra etiska regler
 • Vi levererar i utlovad tid enligt tydligt och bekräftat avtal med kund. Kan vi ej uppfylla utlovad leveranstid meddelar vi kunden detta så tidigt som möjligt tillsammans med orsak och vidtagna åtgärder
 • Leverans sker till marknadsmässigt konkurrenskraftigt pris enligt offert, prislista, volyms- eller abonnemangsavtal
 • Vi gör regelbundna avstämningar med kunden för att anpassa insats mot kostnad samt kontroll av upplevd leveranskvalitet och kundens tillfredsställelse
 • Eventuella klagomål/reklamationer behandlas snarast i syfte att återvinna kundförtroende och till vår förbättring
 • Vi arbetar med ständiga förbättringar av vår leveransförmåga och vårt kvalitetsledningssystem
 • Tjänster, regler och rutiner utvecklas och förbättras återkommande

GOTAHÄLSANs miljöpolicy

Gotahälsans miljöpolicy bygger på insikten om jordens och naturens begränsningar, varför vi beaktar miljöaspekterna vid inköp av varor och tjänster, till exempel datorutrustning och inventarier. Även leverantörens miljöarbete vägs in vid inköpsbeslutet. 

Miljömedvetet ledarskap
Gotahälsan skall utvecklas och nå framgång med hjälp av ett miljömedvetet ledarskap med god inblick i den miljöpåverkan som skapas av företagets aktiviteter

Miljömedvetna medarbetare
Gotahälsan skall stimulera miljömedvetenhet hos medarbetarna. Anpassning till miljökrav skall uppfattas som möjligheter och skall aktivt initieras och stödjas

Medverkan till att skydda miljön och naturresurserna
Gotahälsan skall med varor, tjänster, distribution och arbetsmiljö samt med information till medarbetare och kunder verka för att skydda miljö, begränsa uttaget av naturresurser och prioritera en varaktig hållbar utveckling 

Utveckling av miljöarbetet
Miljöarbetet skall förbättras genom utbildning av medarbetarna, genom användandet av miljökonsekvensanalyser och miljörevisioner samt genom rapportering om aktuella miljöfrågor 

 • Vi försöker minska miljöbelastningen genom att välja miljövänliga alternativ när detta är möjligt.
 • Vid val av transportmedel söker vi det mest miljövänliga alternativet.
 • Företagets personal går utbildning, kontinuerligt, i Eco driving.
 • Vi arbetar för att minska användning av förbrukningsmaterial, till exempel genom att skicka dokument etc på elektronisk väg.
 • Vi arbetar kontinuerligt för att sänka energiförbrukningen för såväl datautrustning som övriga energikrävande apparatur som används i vår verksamhet.
 • Belysningen i våra lokaler har ersättas av lågenergityp och släckas i lokaler där inga personer vistas.

Uppgiftsfördelning Arbetsmiljö

GOTAHÄLSANs uppgifter för att skapa en egen god arbetsmiljö är fördelade enligt kraven i AFS och framgår av kvalitetsmanualen

Kundansvar

 • För att alla kunder med volyms- eller abonnemangsavtal finns en kundansvarig person utsedd som utgör kundens kontaktperson hos GOTAHÄLSAN och som bevakar att avtalet följs
 • Den kundansvarige håller återkommande kontakt och vårdar relationerna med uppdragsgivaren och kundanställda
 • Den kundansvarige håller kontroll på hur kunden utnyttjar GOTAHÄLSANs tjänster och om kunden är nöjd med tjänsternas utförande
 • Den kundansvarige inventerar återkommande om kundens behov av expertstöd inom arbetsrelaterade hälsovårdstjänster är uppfyllt, exempelvis genom GOTAHÄLSANs arbetsmiljötermometer.

Standardiserat arbetssätt - rutiner

Huvudprocesserna och de viktigaste kund-, stöd- och ledningsprocesserna skall följa uppgjorda rutiner och ha kvalitetsmål, redovisade i kvalitetsmanualen

Avvikelsehantering

Den processansvarige ansvarar för att kvalitetskraven följs upp genom i rutinerna fastlagda mätmetoder 

 • Klagomål från kunder behandlas omgående i syfte att återvinna kundförtroendet
 • Brister i kundtillfredsställelsen inom våra verksamhetsområden behandlas skyndsamt i avsikt att förbättra GOTAHÄLSANs tjänster. Brister kan ha upptäckts via kundansvariga, mätning eller egenreflektion
 • Upptäckta brister ligger till grund för förbättringsarbetet
 • Upptäckta brister föredras vid ledningens genomgång
 • Upptäckta brister sammanställs och tas upp vid revidering av kvalitetsledningssystemet.

Ansvar, befogenhet och kompetens

 • Ansvar kan endast delegeras till den som har befogenhet att agera och kompetens inom ansvarsområdet
 • Uppgifter kan utföras av andra än den ansvarige

Rutin för stöd- och ledningsprocesser

Ansvarig för stöd- och ledningsprocesser (internt arbete) ser till att: 

 • Leverans sker enligt överenskommelser och rutiner
 • Arbetet följer kvalitetsledningssystemet
 • Erforderlig information överförs effektivt och relationer vårdas
 • Uppföljning av kvalitetskraven sker genom mätning av prestationer och egenreflektion
 • Förbättringar av processen sker med deltagande av alla berörda

GOTAHÄLSAN är en komplett företagshälsovård, eftersom vi:

 • Bedriver verksamhet inom arbetsmiljö och arbetsinriktad rehabilitering
 • Verkar på ett professionellt och oberoende sätt gentemot uppdragsgivare och kundanställda
 • Med överenskomna tjänster erbjuder kompetens att identifiera och beskriva samband mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa
 • Baserat på sådan helhetssyn lämnar förslag till åtgärder och aktivt verkar för att dessa genomförs

GOTAHÄLSANs arbetsmiljöpolicy

 • Vi följer svensk arbetsmiljölagstiftning och dess intentioner genom att organisera och utforma arbete och lokaler så att ohälsa och olycksfall förebyggs och även i övrigt att god arbetsmiljö uppnås för våra anställda
 • Vi främjar hälsa hos våra anställda genom att erbjuda fri friskvård, hälsorelaterad utbildning och utvecklande aktiviteter och i övrigt uppmuntra till ett sunt och drogfritt liv
 • Vi har en god beredskap vid akut ohälsa och kris
 • Vi arbetar med att utifrån behov och vunna erfarenheter ständigt förbättra vår organisation, våra arbetsplatser, metoder, rutiner och säkerhetsarbete för att ytterligare förbättra arbetsmiljön för våra anställda
 • Vårt systematiska arbetsmiljöarbete inklusive arbetsmiljöpolicy revideras samtidigt som med översyn av vårt kvalitetsledningssystem

GOTAHÄLSANs strategier är:

 • Att bygga upp en hög egen baskompetens inom företagshälsovård kompletterat med ett nätverk med spetskompetens för att kunna uppfylla allt högre förväntningar och skapa långsiktigt förtroende hos våra kunder och kundanställda
 • Genom väl anpassade lokaler och utrustning ge en service lite över vad FHV-kunder normalt kan förvänta sig.
 • Utveckla personal och verksamhet i systematisk och kreativ dialog med medarbetare, kunder, leverantörer och externa resurser

GOTAHÄLSANs mål

GOTAHÄLSAN stödjer sina uppdragsgivare att skapa en hälsosam arbetsmiljö där de anställda mår bra, trivs och utvecklas. Därigenom ger vi kundföretagen ökad effektivitet och lönsamhet. 

Målen når vi genom 
 • Att främja hälsa genom friskvård, undervisning och andra utvecklande aktiviteter
 • Att förebygga ohälsa eller olycksfall i arbetet genom riskbedömning/mätning/analys, åtgärdsförslag och stöd till genomförande
 • Att ge hjälp och stöd då ohälsa, olycksfall eller kris uppstått

GOTAHÄLSANs mångfalds- och jämställdhetspolicy

 • Vår grundvärdering är allas lika värde oavsett kön eller etnisk tillhörighet
 • På vår arbetsplats råder jämställdhet mellan kvinnor och män
 • Kränkande särbehandling tolereras ej, varken från ledning, medarbetare, underkonsulter eller kunder utan skall omedelbart uppmärksammas och åtgärder vidtas
 • Vid nyrekrytering tas hänsyn till företagets åldersstruktur och könsfördelning

GOTAHÄLSANs personalpolicy

 • Personalens kompetens skall utvecklas i linje med kundkraven
 • Belöningssystem och lönepolitik skall främja kompetensutveckling och goda arbetsinsatser
 • Vid nyrekrytering skall såväl yrkes- som social kompetens tillgodoses
 • Varje anställd skall uppmuntras till delaktighet och vara väl insatt i hela företagets verksamhet och ekonomi
 • Varje anställd förutsätts medverka i vårt förbättringsarbete och ansträngningar att utveckla företaget
 • Varje anställd skall känna frihet att pröva nya idéer i linje med företagets affärsidé och uppmuntras att pröva uppgifter utanför den traditionella yrkesrollen
 • Personalutveckling skall ske på ett etiskt och korrekt sätt med målet att man skall förbli en ambassadör för företaget
 • Den som slutar skall överföra lämpliga kunskaper till övrig personal

GOTAHÄLSANs 6 verksamhetsområden (huvudprocesser)

 • Friskvård
 • Hälsovård/Sjukvård
 • Organisationsutveckling
 • Rehabilitering
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Utbildning

Kvalitetsmål

 • Kund-, stöd- och ledningsprocessernas kvalitetsmål skall överensstämma med GOTAHÄLSANs policy, mål, strategi och kundernas krav
 • För varje mål skall anges hur graden av uppfyllelse kan mätas
 • Kvalitetsmålen och mätmetoderna dokumenteras i kvalitetsmanualen

Processansvar

För varje Huvud-, Stöd- och Ledningsprocess finns en processansvarig person utsedd 

 • Den processansvariga ser till att rutiner och kvalitetsmål upprättas och dokumenteras i kvalitetsmanualen
 • Den processansvarige ansvarar för att rutiner och kvalitetsmål återkommande ses över och uppdateras vid behov

Rutiner för huvudprocess

Ansvarig för ett verksamhetsområde ser till att: 

 • Tjänsterna marknadsförs gentemot kund
 • Avslut i form av kontrakt och bekräftelse med kund upprättas
 • Leverans sker enligt överenskommelse
 • Arbetet följer kvalitetsledningssystemet och dess rutiner och etiska regler kontakter/relationer med kunden vårdas
 • Dokumentation och arkivering sker enligt rutin
 • Fakturering sker enligt rutin
 • Uppföljning av kvalitetsmålen sker genom mätning av prestationer och egenreflektion
 • Förbättringar av processen sker med deltagande av alla berörda

GOTAHÄLSANs alkohol- och drogpolicy

 • Missbruk av legala eller illegala droger är förbjudet och kan leda till uppsägning i följande fall:
  • Innehav, användande, distribution eller försäljning av illegala eller legala droger i företagets namn eller lokaler
  • Innehav, användande, distribution eller försäljning av alkohol om ej tidigare tillstånd från chef erhållits
  • Att vara påverkad av alkohol, droger eller missbruka spel under arbetet
 • Ingen anställd med ett alkohol-, drog- eller spelberoende blir uppsagd när han/hon ber om hjälp att ta sig ur sitt beroende eller deltar i en rehabilitering
 • Brott mot alkohol- och drogpolicyn leder till en rättfärdig disciplinär åtgärd
 • Oannonserade tester av alkohol och droger kan göras på företagets område
 • Drogtest kan utföras före tillsättande av tjänst vid GOTAHÄLSAN

GOTAHÄLSANs verksamhet

 • består av 6 olika verksamhetsområden (huvudprocesser)
  • Inom varje område erbjuder vi flera olika typer av tjänster (kundprocesser) anpassade efter kundens behov
 • servas av administrativa, underlättande och utvecklande aktiviteter (stödprocesser)
 • får riktning, resurser och utvecklingskraft genom medveten ledning (ledningsprocesser)

GOTAHÄLSANs tjänster (kundprocesser)

För att tillfredsställa våra kunders behov av förebyggande, rehabiliterande och hälsobefrämjande företagshälsovård utför GOTAHÄLSAN ett stort antal tjänster. För många tjänster har vi definierat rutiner och kvalitetsmål.

Hälsovård/Sjukvård

Provtagningar
Allmänna hälsokontroller
Lagstadgade hälsokontroller
Riktade hälsokontroller

Kvalitetsmål

Kostnadsinformation i förväg
Tydlig kommunikation
Professionellt bemötande
Säker diagnos via kompetens
Snabbt besked om provsvar

Mätning/Uppföljning

Externa enkäter
Intervjuer
Självreflektion
Återkoppling via mentorskap

Hälsovård/Sjukvård

Upprättande av krisplaner
Krishantering
Första hjälpen
ABC
Omhäntertagande på ett kriscentrum
Krisbearbetning i grupp eller enskilt

Kvalitetsmål

Kompetenstillgänglighet
Snabbt på plats
Professionell handläggning
Tydlig kommunikation

Mätning/Uppföljning

Externa enkäter
Intervjuer
Självreflektion
Återkoppling via mentorskap

Friskvård

Hälsoprofilbedömningar
Fysisk träning
Konditionstest
Massage
Stressutbildning
Tobaksavvänjning

Kvalitetsmål

Kompetens i utförandet
Tid enligt överenskommelse
Tydlig kommunikation
Professsionellt bemötande

Mätning/Uppföljning

Externa enkäter
Intervjuer
Självreflektion
Återkoppling via mentorskap

Organisationsutveckling

Konflikthantering
Förändringsprocesser
Arbetsplatsträffar
Organisationsanalyser
Rekrytering
Teamutveckling

Kvalitetsmål

Kompetens i genomförandet
Kundstyrt med tidsavstämning
Tydlig kommunikation
Professsionellt genomförande

Mätning/Uppföljning

Externa enkäter
Intervjuer
Självreflektion
Återkoppling via mentorskap

Organisationsutveckling

Handledning för
Chef/chefer
Ledningsgrupp
Personal
Induviduellt

Kvalitetsmål

Kompetens i genomförandet
Kundstyrt med tidsavstämning
Tydlig kommunikation
Professsionellt genomförande

Mätning/Uppföljning

Externa enkäter
Intervjuer
Självreflektion
Återkoppling via mentorskap

Utbildning

Öppna kurser/föreläsningar
Intern specialdesignad utbildning
- arbetsmiljö
- friskvård
- hälsovård
- team building
- organisation

Kvalitetsmål

Kompetens i genomförandet
Kundstyrt med tidsavstämning
Tydlig kommunikation
Professsionellt genomförande

Mätning/Uppföljning

Externa enkäter
Intervjuer
Självreflektion
Återkoppling via mentorskap

Rehabilitering

Behovsutredning SASSAM
Rehabiliteringsplan
Rehabiliteringsåtgärder
Kontakter med FK & AF
Anpassning av arbetsplatser
Anpassning av arbetsmetoder

Kvalitetsmål

Kompetens i genomförandet
Kundstyrt med tidsavstämning
Tydlig kommunikation
Professsionellt genomförande

Mätning/Uppföljning

Externa enkäter
Intervjuer
Självreflektion
Återkoppling via mentorskap

Rehabilitering

Drogpolicy
Vägledning & personligt stöd vid alkohol/drog/spelberoende
- för företag
- för individ

Kvalitetsmål

Kompetens i genomförandet
Kundstyrt med tidsavstämning
Tydlig kommunikation
Professsionellt genomförande

Mätning/Uppföljning

Externa enkäter
Intervjuer
Självreflektion
Återkoppling via mentorskap

Arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljörevisioner
Handlingsplaner
Åtgärdsförslag

Kvalitetsmål

Kompetens i genomförandet
Kundstyrd
Tydlig kommunikation
Professsionellt genomförande

Mätning/Uppföljning

Externa enkäter
Intervjuer
Självreflektion
Återkoppling via mentorskap

Ekonomi

Fakturering
Fakturabetalning
Bokföring
Lönehantering
Inköp
Kassahantering
Budgetarbete & uppföljning
Kalkylering
Uppföljnig av mål
Vård av kvalitetsledningssystem

Kvalitetsmål

Kompetens i genomförandet
Felfritt
Tydligt & pedagogiskt
Påbörja arbetet omgående
Leverans på överenskommen tid
Professsionellt genomförande

IT-försörjning

Datanätverksunderhåll
Dator- & programinköp
Hårdvaruunderhåll
Datautbildning

Kvalitetsmål

Felfritt
Korrekt service
Påbörja arbetet omgående
Leverans på överenskommen tid
Tydlig kommunikation

Kundadministration

Upplägg i ASYNJA
Kundkontakter i reception/telefon/mail
Bevakningslistor
Kallelser
Fakturaunderlag
Kontantbetalning
Bokningar Gym mm

Kvalitetsmål

Felfritt
Korrekt service
Påbörja arbetet omgående
Leverans på överenskommen tid
Tydlig kommunikation
Professionellt bemötande

Marknadsföring

Marknadsplan
Annonsering
Sponsring
Pressmaterial
Presentationsmaterial
Seminarier & muntlig information
Nyhetsbrev
Hemsidesarbete
Analys av kundbehov

Kvalitetsmål

Kundrelationer
Medierelationer
Säljrelationer
Hålla utlovade tider
Tydlig kommunikation
Professionellt bemötande

Försäljning

Kundbesök
Offertskrivning
Förhandling
Avtal
Avslut/bekräftelse
Utse kundansvarig
Uppföljning av tjänster/produkter

Kvalitetsmål

Kundrelationer
Affärsmässigt korrekt
Hålla utlovade tider
Tydlig kommunikation
Professionellt bemötande

Fastighetsunderhåll

Lokalvård
Fastighetsskötsel
Bilvård

Kvalitetsmål

Rent
Funktionellt
Hålla utlovade tider
Beredskap vid akuta situationer
Tydlig kommunikation
Professionellt bemötande

Instrumentunderhåll

Instrumentvård
Kalibrering
Justering

Kvalitetsmål

Funktionellt
Hålla planerade tider
Tydlig kommunikation

FHV sekreterartjänst

Journalföring
Tidbokning
Remisshantering & -svar
Recepthantering
Laboratoriesvar
Arkivvård
Databackup
Medicininköp & förrådshållning

Kvalitetsmål

Felfritt
Korrekt service
Leverans på överenskommen tid
Tydlig kommunikation
Professionellt genomförande

Gym-kundstöd

Träningsinstruktion
Gymvärdskap

Kvalitetsmål

Serviceinriktat
På överenskommen tid
Tydlig kommunikation
Professionellt genomförande

GOTAHÄLSANs ledningsprocesser (internt arbete)

 • För att ge riktning, resurser och utveckling till GOTAHÄLSANs verksamhet utförs ledningsprocesser
 • För vissa viktiga ledningsprocesser finns fastlagda rutiner med kvalitetsmål

Verksamhetsstyrning

Övergripande verksamhetsledning
Ekonomiansvar
Pesonalledning
Lönesättning/förhandling
Ledningsgenomgång
Personalmöten
Arbetsmiljöansvar
Miljöansvar

Kvalitetsmål

Tydlig kommunikation
Professionellt bemötande

Verksamhetsutveckling

Verksamhetensmål & strategier
Produkt & tjänsteutveckling
Finansiering
Organisationsutveckling
Ledarskapsutveckling
Kvalitetsutveckling
Utveckling av arbetsmiljön
Strategisk personalutveckling
Tjänsteupphandling
Kompetensutveckling
Utveckling av lokaler & utrustning
Utveckling av system & arbetsmetoder

Kvalitetsmål

Tydlig kommunikation
Professionellt bemötande

Personalförsörjning

Personalrekrytering
Utvecklingssamtal
Lönesamtal
Personalvård
Arbetsplatsträffar
Underkonsultkontakter

Kvalitetsmål

Tydlig kommunikation
Professionellt bemötande

Ledningens genomgång

 • Ledningen träffas regelbundet för genomgång av drift- & utvecklingsläget vid GOTAHÄLSAN för att ta de beslut som krävs.
 • Ledningens genomgång följer en agenda fastlagd i kvalitetsmanualen. Under punkten "aktuella frågor" kan alla relevanta frågor tas upp.
 • Beslut protokollförs och följs upp vid nästa möte och vid behov senare möten
 • Information om beslut ges vid personalmöten och/eller på annat sätt ledningen finner lämpligt

Personalsamtal (Medarbetarsamtal)

 • Varje anställd har rätt till att minst en gång var 18:e månad föra medarbetarsamtal med den personalansvarige. Beslut under samtalet skall dokumenteras och följas upp gemensamt av parterna. Rutin för medarbetarsamtal finns i kvalitetsmanualen.
 • Eventuella lönesamtal skall föras separat från medarbetarsamtal och kan påkallas av endera parten vid behov
 • Även andra typer av formella personalsamtal kan förekomma vid behov

Personalmöten

Till personalmöten skall samtliga anställda inbjudas. Behandlas frågor som gäller underkonsulter inbjudes även dessa att att delta. på personalmötet informeras om det aktuella läget på GOTAHÄLSAN, diskuteras alla frågor som gäller gemensamma åtaganden för den löpande verksamheten och dess utveckling och överenskommes nya eller förändrade rutiner innan införes i kvalitetsmanualen

Personalmöten hålls varje helgfri tisdag mellan klockan 13.00-14.00 i konferensrummet på GOTAHÄLSANs lokaler i Mjölby

Dagordning för personalmötet skall innehålla

 • Ledningens information om verksamheten vid GOTAHÄLSAN
 • Förslag och synpunkter och information från personalen rörande verksamheten
 • Förslag och resultat av allmänt intresse från arbetet med ständiga förbättringar
 • Kvalitetsledningssystemets revidering
 • Uppföljning av tidigare beslut

Protokoll skall föras och distribueras till alla inbjudna

Förbättringsarbete

GOTAHÄLSANs arbete med förbättringar av verksamheten, arbetsmiljön och rutiner följer modellen "förbättringscirkeln"

Produktframtagning

 • Framtagning av nya tjänster/produkter är inte en separat verksamhet vid GOTAHÄLSAN utan sker inom ramen för arbetet med med ständiga förbättringar.
 • Vid behov eller möjlighet kan dock ledningen initiera speciella projekt för skapande av nya tjänster/produkter

Leverantörer

 • Leverantörer vars produkter/tjänster kan påverka GOTAHÄLSANs tjänster gentemot kund skall granskas och godkännas.
 • Rutin för granskning finns i kvalitetsmanualen.
 • Speciellt viktigt är att våra underkonsulter åtar sig att följa GOTAHÄLSANs kvalitetsledningssystem

Inköp

 • Rutin för inköp finns i kvalitetsmanualen.
 • Där finns en lista över godkända leverantörer som uppdateras vid behov.
 • För inköp av farliga kemiska ämnen finns en egen rutin.
 • Produktblad för dessa förvaras fysiskt där produkterna förvaras samt finns i digital form, åtkomligt via vårt intranät

Dokumentstyrning

 1. Rutiner för hantering & arkivering av följande dokument finns i kvalitetsmanualen
 2. Kvalitetsledningssystem
 3. Patientjournaler
 4. Arbetsmiljödokument
 5. Samhällets lagar och förordningar
 6. Facklitteratur

Internrevision

 • Kvalitetsledningssystemets efterlevnad kontrolleras och revideras internt minst tre gånger per år enligt fastställd rutin i kvalitetsmanualen. Den ansvarige skall ha genomgått utbildning för internrevision.
 • Resultatet redovisas i ledningens genomgång och föreslagna åtgärder diskuteras på personalmöte.

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies