Tjänster


Företagspresentation

Vi är lokalt förankrade och godkända av Försäkringskassan att anordna företagshälsovård.

Skriv ut pdf
lista-pa-tjanster.pdf

Vi har god förmåga och kapacitet att utföra avtalade tjänster. Vi är ert företags expertresurs inom arbetsmiljö- och rehabiliteringsområdena. Vi hjälper er att uppfylla ert arbetsmiljöansvar, såväl lagstadgat som policystyrt och kan som rådgivande part medverka vid strategiska beslut inom dessa områden. Vi kan som konsult delta vid införandet av företagets arbetsmiljö- och rehabiliteringspolicys. Med flerårig erfarenhet som anordnare av företagshälsovård, både mot offentlig- och privat sektor har vi stor kunskap om samspelet mellan hälsa och produktivitet. Vi är väl rustade att hjälpa till att skapa rutiner och effektiva arbetsprocesser för att undvika ohälsa. Vårt team består av arbetsmiljöingenjör, beteendevetare/KBT-terapeuter, ergonomer/fysioterapeuter, företagsläkare, företagssköterskor, massör och psykologer.

Tillgänglighet

Vi kan med kort varsel utföra uppdrag gentemot anslutet företag, via våra väl anpassade mottagningar eller direkt på företaget. Våra mottagningar finns i Aneby, Tranås, Nässjö, Mjölby, Motala och Vetlanda. Vi har öppet mellan 08.00-12.00 samt 13.00-17.00 helgfria vardagar. Vid behov och efter överenskommelse utförs tjänster även på kvällstid.

Telefonrådgivning 

Enklare telefonrådgivning erbjuds dagligen via vår växel på nummer 0142-144 10 (endast företagskunder). Växeln är bemannad 08.00-12.00 samt 13.00–17.00 helgfria vardagar.

Nyhetsbevakning

Gotahälsan bevakar nyheter inom arbetsmiljöområdet. Vi anpassar oss efter företagets önskemål angående distribution av nyheter.

Krishantering

Vi är en resurs vid krissituationer och ett komplement till ert företags egen organisation. Vi erbjuder krisstöd under ordinarie öppettider och kan vid akut situation, på företaget säkerställa att medarbetare får ett adekvat stöd efter den akuta händelsen. Vi kan hjälpa ert företag att upprätta/revidera policy för krisberedskap och hålla utbildningar om kris och krisreaktioner.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöarbetet är en systematisk och ständigt pågående process. Vi kan bidra med kunskap om hur ett effektivt arbetsmiljöarbete kan bedrivas med hälsan i fokus. Detta kan bland annat ske genom arbets- och skyddsinstruktioner eller genom kartläggning och utredning av arbetsmiljön med analys och handlingsplan för att förbättra eventuella brister. Vi kan hjälpa er med kartläggning av inomhusklimatet bland annat genom mätning av belysnings- och ventilationsförhållanden, buller/ljud- eller dammnivåer. Vi genomför ergonomironder och kan delta vid arbetsmiljö-/skyddsronder och vid arbetsmiljö-/skyddskommittémöten. Vi kan hjälpa er med system för avvikelserapportering och inför förändringar delta vid riskanalys med mera.

Organisation

Företagets administrativa organisation skall stötta och underlätta produktionen/verksamheten. Vi kan, om behov föreligger hjälpa er med organisationsutredning, handledning enskilt eller i grupp av chefer och medarbetare, konflikthantering liksom rekrytering och urval vid tillsättning av nyckel personer.

Policys

För att minska risken för oklarheter och konflikter är det viktigt att mål och spelregler är tydliga och klara inom företaget. Vi kan på strategisk nivå bistå ert företag med vilka mål som bör sättas upp och nås i det främjande och förebyggande hälsoarbetet. Vi kan hjälpa ert företag att utforma policys och kommunicera och förankra dessa på ert företag.

Främjande och förebyggande hälsoarbete

Vi är en resurs i det främjande och förebyggande hälsoarbetet och ett komplement till ert företags egen organisation. I det främjande hälsoarbetet ligger fokus på att bevara det friska medan tonvikten i det förebyggande hälsoarbetet ligger i att uppmärksamma risker för ohälsa . Vi kan erbjuda hjälp att upprätta/revidera policy för hälsoarbetet och genomföra utbildningar inom området. Vi kan bistå med riktade eller lagstadgade hälsokontroller inklusive konditionstest med mera.

Hälsokontroller

Hälsokontroller kan ske hos sjuksköterska, ergonom/fysioterapeut eller läkare och bland annat avse undersökning inför anställning, vid buller-, damm eller lösningsmedelsexponering, livsmedelsarbetare, sotare, svetsare eller yrkesförare (ex. högre körkortsbehörighet)

Hälsoundersökningar/ hälsostatus

Vid hälsoundersökningen kartläggs faktorer och vanor av betydelse för hälsan samt genomförs en fysisk konditionstest (tilläggstjänst). Aktuell hälsa, livsstil och kondition diskuteras ur ett långsiktigt hälsoperspektiv och förslag till eventuella förändringar presenteras.

Medicinska kontroller

Vi utför samtliga hälsoundersökningar enligt lag eller föreskrift och på det sätt som definieras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Rehabilitering

Vi är en resurs i de situationer då medarbetarens arbetsförmåga är återkommande eller långvarigt nedsatt. Snabba insatser för återgång i arbete är bra för alla parter. Vi kan erbjuda hantering av sjuk- och friskanmälan, liksom 1:a dags kontakt med 2:a dags besök vid återkommande sjukfrånvaro. Genom hälsosamtal hos sköterska eller hälsobedömning hos läkare kan vi fördjupa oss i orsaken till sjukfrånvaron och föreslå eller vidta åtgärder för att förbättra medarbetarens hälsoläge. Vi kan hjälpa er att utarbeta/tydliggöra företagets rehabiliteringsprocess, koordinera och driva enskilda rehabiliteringsärenden och delta vid rehabiliteringsmöten. Vi kan genomföra individuella rehabiliteringsutredningar, upprätta rehabiliteringsplan, föreslå åtgärder och genom aktiva rehabiliteringsinsatser bidra till snabbare återgång till arbetet. Vid förändrat hälsoläge kan vi genomföra arbetsförmåge- och funktionsbedömning för att kartlägga medarbetarens möjlighet att, med eller utan arbetsplatsanpassning återgå till nuvarande eller andra arbetsuppgifter inom företaget. Vid misstanke om missbruk är vi ert företags naturliga samarbetspartner.

Mottagning

Vi erbjuder bedömning och behandling hos beteendevetare/KBT-terapeut, ergonom/fysioterapeut, läkare eller sköterska för arbetsrelaterade hälsoproblem men även för icke arbetsrelaterade problem via våra mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala respektive Vetlanda.

Vaccinationer

Vi hjälper er med vaccinationer, såväl säsongsinfluensa som TBE och resevaccinationer.

Utbildning

Kompetensutveckling är en viktig del i arbetet och stärker såväl företaget som medarbetaren. Gotahälsan erbjuder ett brett utbildningskoncept med både öppna och specialdesignade interna utbildningar för företag och medarbetare.

Personalutveckling

Det är viktigt att kunna beskriva behovet av kompetens för olika arbetsuppgifter och tjänster inom företaget. Både för de medarbetare som redan finns inom organisationen men inte minst vid nyrekrytering. Vi kan hjälpa till i detta arbete genom att tydliggöra kompetensbehovet för olika uppdrag och arbetsuppgifter i relation till företagets behov och krav, liksom vilka personliga färdigheter och formell samt reell kompetens som är önskvärt.

Personalvård

Inför höststarten eller inför semestervilan kan det vara av stort värde att göra ett avstamp eller sammanfattning av året som har gått eller ligger framför. Genom ”kick-off” eller liknande aktiviteter får företaget ett mervärde. Vi kan tillsammans med ert företag, i hälsans tecken, skräddarsy lämpliga aktiviteter.

Uppföljning

Gemensam planering/uppföljning erbjuds 2 gånger per år men kan ske tätare enligt överenskommelse. All data om utförda uppdrag ligger i vårt verksamhetssystem och sammanställs och presenteras, enligt önskemål i siffer- eller diagramform. Sammanställning avlämnas snarast efter avslutat verksamhetsår eller på förekommen anledning.

Kvalitetssystem

Vi arbetar med fastställda produktbeskrivningar, metoder och rutiner för att uppfylla ert företags krav och behov vad gäller vår yrkeskunskap, etiska riktlinjer, uppföljning / utvärdering och serviceförmåga.

Avtal och innehåll

Vi välkomnar ert företag att skriva avtal med oss om företagshälsovård. Avtalet kan vara så kallat 0-avtal, då ert företag enbart betalar för de tjänster som utnyttjas. Vårt förslag är att ni väljer abonnemangsavtal, vilket allt fler av våra företag gör. Vid abonnemangsavtal betalar företaget en överenskommen summa per anställd och år, vilket ger ca 20 % rabatt på samtliga tjänster (undantag blodprover & vaccinationer) liksom vissa fria tjänster. I samband med att vi tecknar avtal och med årlig avstämning, kommer vi tillsammans överens om vilka tjänster som skall ingå i abonnemanget.

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies