Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Medicinsk kontroll - asbest (fibrosframkallande damm)


Lagstadgad undersökning och som regleras i AFS 2005:6.

Undersökning skall ske:  

 • Före anställning
 • Därefter med högst 3 års mellanrum
 • Lungröntgen skall göras före anställning
  -d
  ärefter vid 3:e kontrollen (dvs. efter 9 år)
  -därefter vid vartannat undersökningstillfälle
 • Lungfunktionsundersökning (spirometri) genomförs vid varje undersökningstillfälle

Kontrollen ligger till grund för tjänstbarhetsbedömning enligt AFS 2005:6 "lagstadgad undersökning"

Fibrosframkallande damm

Asbest liksom kvarts och vissa syntetiska oorganiska fibrer kan som damm framkalla fibros i lungorna 

Hälsorisker – fibrosframkallande damm

Dammpartiklars hälsoeffekter bestäms av ett antal egenskaper som storlek, form, beståndsdelar, biotillgänglighet och biobeständighet. Partiklar större än ca 5 µm kan orsaka irritation i hud, ögon och övre luftvägar medan partiklar mindre än ca 5 µm kan tränga djupare ner i luftvägarna och bli kvar (deponeras) i de minsta luftrören och lungblåsorna. Kroppen reagera normalt med inflammation på främmande material som deponeras i lungvävnad. Detta är akuta försvarsmekanismer och i regel av övergående slag. Vid långvarig eller upprepad exponering kan mer bestående reaktioner uppkomma såsom bindvävsomvandling i lungvävnad och tumörer. Hur länge partiklarna blir kvar i vävnaden bestäms till stor del av deras form och kemiska sammansättning. Flimmerhåren i luftvägarna är viktiga för att avlägsna deponerat damm och fibrer och transportera dessa till svalget där det mesta sväljs. Personer som röker eller besväras av astma kan få betydande svårigheter med irritation från damm i yrket. Exempel på sådana yrken är byggnadsarbetare, elektriker och isolerare. Andra effekter är hudirritation pga. direktkontakt med damm och undviks med lämplig skyddsklädsel. Personer med ökad benägenhet för eksem, t.ex. atopiskt eksem (torr, fjällande, irriterad hud), kan få betydande svårigheter vid damm exponering.

Asbest 

Ett allmänt förbud att använda asbest infördes 1982, med vissa undantag, och krav på tillstånd. Exempel på arbeten där asbestexponering förekom är/ har varit byggnadsarbete, rörisolering, skeppsvarv, ugnsrenovering, ventilationsservice (äldre) och bromsbandsarbete. Störst risk för exponering i dagens arbetsliv finns vid t ex rivnings- eller underhållsarbeten.

Hälsorisker av asbest 

Asbest kan orsaka lungcancer (speciellt hos rökare) och cancer i lungsäcken (mesoteliom). Det tar många år innan dessa tumörtyper utvecklas och de kan uppkomma många år efter att exponeringen upphört. Vid hög exponering kan också bindväv bildas i lungan (asbetos). En annan följd av asbetsexponering är förtjockning av lungsäcken (pleuraplack) som inte är farligt men som är ett tecken på att asbest inandats.

Omfattning
 • Genomgång av tidigare arbeten, speciellt tidigare exponering för fibrosframkallande damm
 • Genomgång av tobaksbruk
 • Genomgång av eventuella sjukdomar
 • Genomgång av symtom som kan kopplas till exponering
 • Lungröntgen (se ovan)
 • Lungfunktionsundersökning (spirometri)
 • Läkarundersökning
Målgrupp
 • Alla anställda som exponeras för asbest
Syfte
 • Minska riskerna för arbetstagare att drabbas av hälsostörningar till följd av asbest
Rapport
 • Muntlig återkoppling till den som genomgått undersökningen
 • Intyg om genomförd undersökning skickas till arbetsgivaren
 • Rapport på gruppnivå skickas tillarbetsgivaren enligt överenskommelse

Arbetstagare som har lungsjukdom eller nedsatt lungfunktion är inte tjänstbar i exponerat arbete. Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) orsakad av rökning kan innebära förbud mot fortsatt arbete. Enkla pleuraplack innebär inte förbud. Det är mycket viktigt att arbetstagare informeras om de ökade risker för lungsjukdomar som finns hos rökare jämfört med icke rökare som arbetar med asbets (fibröst damm).

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala och Vetlanda
Copyright © 2016 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies